Опис програми

Освітня програма передбачає всебічну гуманітарно-філософську підготовку бакалаврів-культурологів, як фахівців з урбаністики, викладачів культурологічних дисциплін із поглибленою підготовкою з теорії та історії культури, урбаністичних студій, загально професійною підготовкою (вивчення іноземних мов, формування загальних професійних навичок).

Ключовим акцентом програми є підготовка фахівців, спроможних досліджувати та організовувати проживання і діяльність людини у містах різних типів, взаємодію різних елементів міського організму, навчати адаптаційним практикам.

Особливостями програми є поєднання виробничої та педагогічної практик, що забезпечують підготовку фахівців у реальному просторі майбутньої професійної діяльності, можливість стажування за кордоном; частина курсів можуть бути запропоновані для викладання англійською мовою як для українських, так і іноземних студентів. До викладання запрошені спеціалісти теоретики та практики з урбаністики, що працюють в сферах соціології, права, економіки, політології, охорони здоров’я, психології, екології.

Випускники програми отримують доступ до навчання за програмою другого циклу вищої освіти — ступінь «магістр», можливість працювати у структурах державного і муніципального управління, неприбуткових організаціях, волонтерських структурах, політичних партіях і громадських об’єднаннях, міжнародних організаціях, працювати експертами й консультантами у галузі топоніміки, краєзнавства, локальної історії.

У процесі підготовки випускники набувають повного переліку фахових компетентностей, які сприятимуть успішній подальшій роботі з обраної спеціальності: володіння культурологічним та урбаністичним понятійно-категоріальним апаратом, знаннями з теорії та історії урбаністики, сучасних тенденцій формування та розвитку міського простору; вміннями застосовувати отримані знання і практичні навички для участі у плануванні та реалізації реформ місцевого самоврядування, запровадження нових практик в адмініструванні, створення і менеджменту проектів у міському середовищі; набуття необхідних навичок для виконання дослідницьких робіт з культурології, теорії, історії та антропології міст і міського простору; вміння писати аналітичні тексти з урбаністичних проблем; набувають компетентностей з письмового й усного представлення наукового матеріалу та аргументування, презентування та захисту наукових робіт.

У ході навчання реалізується студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та дослідницьке навчання, поєднання культурологічних дослідницьких, педагогічних та практичних технологій. Оцінювання здійснюється за результатами участі в проведенні семінарських занять, виконання тестових завдань, контрольних та курсових робіт, написання есе, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, проходження практик, захисту курсових та дипломної робіт. Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену з дисципліни «Теорія та історія культури» та дипломної роботи.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування в університетах-партнерах зарубіжних країн та України та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1