Опис програми

Освітня програма передбачає всебічну гуманітарно-філософську підготовку бакалаврів-культурологів, як фахівців з урбаністики, викладачів культурологічних дисциплін із поглибленою підготовкою з теорії та історії культури, урбаністичних студій, загально професійною підготовкою (вивчення іноземних мов, формування загальних професійних навичок).

Ключовим акцентом програми є підготовка фахівців, спроможних досліджувати та організовувати проживання і діяльність людини у містах різних типів, взаємодію різних елементів міського організму, навчати адаптаційним практикам.

Особливостями програми є поєднання виробничої та педагогічної практик, що забезпечують підготовку фахівців у реальному просторі майбутньої професійної діяльності, можливість стажування за кордоном; частина курсів можуть бути запропоновані для викладання англійською мовою як для українських, так і іноземних студентів. До викладання запрошені спеціалісти теоретики та практики з урбаністики, що працюють в сферах соціології, права, економіки, політології, охорони здоров’я, психології, екології.

Випускники програми отримують доступ до навчання за програмою другого циклу вищої освіти — ступінь «магістр», можливість працювати у структурах державного і муніципального управління, неприбуткових організаціях, волонтерських структурах, політичних партіях і громадських об’єднаннях, міжнародних організаціях, працювати експертами й консультантами у галузі топоніміки, краєзнавства, локальної історії.

У процесі підготовки випускники набувають повного переліку фахових компетентностей, які сприятимуть успішній подальшій роботі з обраної спеціальності: володіння культурологічним та урбаністичним понятійно-категоріальним апаратом, знаннями з теорії та історії урбаністики, сучасних тенденцій формування та розвитку міського простору; вміннями застосовувати отримані знання і практичні навички для участі у плануванні та реалізації реформ місцевого самоврядування, запровадження нових практик в адмініструванні, створення і менеджменту проектів у міському середовищі; набуття необхідних навичок для виконання дослідницьких робіт з культурології, теорії, історії та антропології міст і міського простору; вміння писати аналітичні тексти з урбаністичних проблем; набувають компетентностей з письмового й усного представлення наукового матеріалу та аргументування, презентування та захисту наукових робіт.

У ході навчання реалізується студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та дослідницьке навчання, поєднання культурологічних дослідницьких, педагогічних та практичних технологій. Оцінювання здійснюється за результатами участі в проведенні семінарських занять, виконання тестових завдань, контрольних та курсових робіт, написання есе, виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань, проходження практик, захисту курсових та дипломної робіт. Атестація здобувачів здійснюється у формі атестаційного екзамену з дисципліни «Теорія та історія культури» та дипломної роботи.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування в університетах-партнерах зарубіжних країн та України та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Освітньо-професійна програма