Опис програми

Базисом культурологічного знання виступають окремі науки про культуру, у межах яких досліджують певні феномени культури. Культурологія належить до соціогуманітарних наук, специфіка якої полягає саме в її інтегративному характері, в орієнтації на буття та діяльність людини й суспільства як цілісних феноменів.

Здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр вивчають дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки, фундаментальної підготовки, професійної та практичної підготовки. Особлива увага приділяється таким культурологічним дисциплінам, як-от: «Архаїчна культура», «Культура Стародавнього Сходу», «Антична культура», «Культура Західноєвропейського Середньовіччя», «Культура Візантії і європейського Відродження», «Культура Нового часу», «Культура ХІХ — початку ХХ століть». Студенти-культурологи мають можливість прослухати авторські курси: «Ігрові концепції культури», «Культурологічні аспекти науки і техніки», «Етнокультурологія», «Етнографія народів світу» та інш. За результатами навчання, атестаційного екзамену та захисту дипломної роботи випускники отримують кваліфікацію «бакалавр з культурології».

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працювати культурологами, викладачами культурологічних дисциплін ЗВО, асистентами, викладачами культурологічних дисциплін середніх навчальних закладів, експертами із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях), завідувачами навчального кабінету (культурології) ЗВО.

Освітньо-професійна програма