Опис програми

Мета освітньої програми — підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані теоретичні та практичні задачі в галузі середньої освіти (Біологія та здоров’я людини) як у професійній діяльності, так і в подальшому навчанні.

Програма має освітньо-професійну та прикладну орієнтацію. Програма спрямована на формування вчителя з креативним і критичним мисленням, здатного самостійно навчатися впродовж усього життя, адаптованого до умов сучасних закладів базової середньої освіти, позашкільних закладів різних типів, форм власності, підпорядкування.

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі, передбачає навчально-польову, виховну та педагогічну практики, виконання курсових робіт та дипломної роботи. Програма містить фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни, що мають інтегративний характер і поєднують теоретичну і практичну підготовку.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також займатися викладацькою, навчально-виховною, науково-методичною та організаційною діяльністю в галузі середньої освіти та дотичних до неї сфер. Первинні посади: вчитель біології та основ здоров’я, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор здоров’язбережувальної роботи в закладах середньої освіти.

Випускник має базові знання в галузі біології та здоров’язбережувальних технологій, має сучасні уявлення про основні принципи та методи викладання біології, основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, здатність до перенесення системи наукових знань зі спеціальності у площину навчального предмета, здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей, мотивації школярів до саморозвитку, самовизначення, самоактуалізації, самоконтролю, самонавчання; здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки власного педагогічного досвіду, розуміння і застосовування освітніх теорій та методології як основи для навчальної та педагогічної діяльності.

Освітній процес у межах програми реалізується як студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання за принципом «навчаючись-досліджуємо», реалізація якого передбачає максимальний розвиток умінь та навичок шляхом впровадження практик та науково-дослідної роботи студентів. Лекційні заняття мають проблемний характер, лабораторні та практичні заняття проводяться в малих групах і передбачають використання методів експериментальних наукових досліджень.

Навчання спрямоване на особистісний саморозвиток студентів, формування в них потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом всього життя, опануванні методів біологічних наук (польових досліджень, обробки біологічної інформації, використання інформаційних технологій) та наук про здоров’я (оцінка та прогнозування здоров’я на різних рівнях з урахуванням усіх складових, зокрема на модельних об’єктах).

По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація: бакалавр «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)».

За бажанням студента можлива академічна мобільність (національна, міжнародна). Кредити, отримані в інших університетах України, зараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Біологія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
    Я маю
Біологія
Мінімальний бал 100
x0.5
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1