Опис програми

Мета освітньої програми — підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані теоретичні та практичні задачі в галузі середньої освіти (Біологія та здоров’я людини) як у професійній діяльності, так і в подальшому навчанні.

Програма має освітньо-професійну та прикладну орієнтацію. Програма спрямована на формування вчителя з креативним і критичним мисленням, здатного самостійно навчатися впродовж усього життя, адаптованого до умов сучасних закладів базової середньої освіти, позашкільних закладів різних типів, форм власності, підпорядкування.

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі, передбачає навчально-польову, виховну та педагогічну практики, виконання курсових робіт та дипломної роботи. Програма містить фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни, що мають інтегративний характер і поєднують теоретичну і практичну підготовку.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також займатися викладацькою, навчально-виховною, науково-методичною та організаційною діяльністю в галузі середньої освіти та дотичних до неї сфер. Первинні посади: вчитель біології та основ здоров’я, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор здоров’язбережувальної роботи в закладах середньої освіти.

Випускник має базові знання в галузі біології та здоров’язбережувальних технологій, має сучасні уявлення про основні принципи та методи викладання біології, основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, здатність до перенесення системи наукових знань зі спеціальності у площину навчального предмета, здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей, мотивації школярів до саморозвитку, самовизначення, самоактуалізації, самоконтролю, самонавчання; здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки власного педагогічного досвіду, розуміння і застосовування освітніх теорій та методології як основи для навчальної та педагогічної діяльності.

Освітній процес у межах програми реалізується як студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання за принципом «навчаючись-досліджуємо», реалізація якого передбачає максимальний розвиток умінь та навичок шляхом впровадження практик та науково-дослідної роботи студентів. Лекційні заняття мають проблемний характер, лабораторні та практичні заняття проводяться в малих групах і передбачають використання методів експериментальних наукових досліджень.

Навчання спрямоване на особистісний саморозвиток студентів, формування в них потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом всього життя, опануванні методів біологічних наук (польових досліджень, обробки біологічної інформації, використання інформаційних технологій) та наук про здоров’я (оцінка та прогнозування здоров’я на різних рівнях з урахуванням усіх складових, зокрема на модельних об’єктах).

По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація: бакалавр «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)».

За бажанням студента можлива академічна мобільність (національна, міжнародна). Кредити, отримані в інших університетах України, зараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Освітньо-професійна програма