Опис програми

Програма допоможе засвоїти базові засади права, вивчити систему юридичних наук у межах широкого кола галузей права, сформувати адекватне сприйняття та розуміння права як регулятора суспільних відносин. Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які сповідують принцип верховенства права та здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

Програма передбачає поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, проходження навчальної практики в Головному слідчому управлінні МВС Харківської області, виробничої практики в судах.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання за рівнем підготовки «магістр», а також працювати за видами професійної діяльності у сфері права, юстиції та правосуддя, охорони громадського порядку та безпеки, обіймаючи посади секретаря судового засідання; секретаря суду; судового виконавця; судового розпорядника; організатора діловодства; помічника адвоката; помічника нотаріуса; помічника судді; помічника юриста та інші первинні посади. Також випускник програми вміє застосовувати на практиці основні методи і технології пошуку юридичної інформації; розуміє причини виникнення, закони розвитку та способи вирішення юридичних проблем; володіє юридичним понятійно-категоріальним апаратом, способами та видами тлумачення норм права; знає поняття та систему органів публічної влади, порядок їх організації та функціонування, основи нормативного забезпечення їх діяльності; професійно тлумачить та застосовує норми права тощо.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації та здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використання сучасних інформаційно- комунікативних технологій.

Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок випускників у формі атестаційних екзаменів з Теорії держави і права, Цивільного права, Кримінального права. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація «бакалавр права».

Студенти у ході навчання мають можливість проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з права (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фаховий екзамен з права (співбесіда)
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з права (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фаховий екзамен з права (письмово)