Опис програми

Програма надасть допомогу в засвоєнні основ міжнародного права, вивченні системи міжнародно-правової науки, а також засад юридичних наук у межах основних галузей права, сприятиме формуванню адекватного сприйняття та розуміння міжнародного права як регулятора міждержавних відносин.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, що здійснюватимуть свою діяльність на загальновизнаних принципах міжнародного права і будуть здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці міжнародно-правові, загальноюридичні та загальнонаукові знання, вільно орієнтуватися у складній системі джерел міжнародного права, міжнародних організаційно-правових механізмах та міжнародно-правових інститутах.

Програма передбачає поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, проходження виробничої практики в органах державної влади, правоохоронних і правозахисних органах, наукових, науково-виробничих, виробничих об’єднаннях та підприємствах, що здійснюють міжнародну діяльність.

Після завершення програми випускники зможуть продовжити навчання в магістратурі, а також працювати на первинних посадах за обраною галуззю професійної діяльності: займатися аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин, брати участь у переговорах і зустрічах, працювати в підрозділах митної служби, банківських та небанківських фінансових установах, в органах державної влади, правоохоронних та правозахисних органах, організаціях та підприємствах недержавних форм власності, супроводжуючи укладення договорів та зовнішньоекономічних контрактів із зарубіжними партнерами.

Окрім того, випускники програми вмітимуть застосовувати на практиці основні методи і технології пошуку міжнародно-правової інформації, розумітимуть причини виникнення, закономірності розвитку та способи вирішення різноманітних міжнародно-правових проблем, володітимуть поняттєво-категоріальним апаратом міжнародного права, способами тлумачення міжнародно-правових норм, знатимуть поняття та систему міжнародних організацій, порядок їхнього формування та функціонування, основи нормативного забезпечення їхньої діяльності.

В освітньому процесі реалізується орієнтація на студентоцентроване навчання, у підґрунтя якого покладено ідею максимального забезпечення студентам їхніх шансів отримати на ринку праці перше місце роботи, підвищення їхньої «вартості» у працедавців. З цією метою застосовуються методи організації та здійснення, стимулювання й мотивації студентської навчально-пізнавальної діяльності, а також методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використовуються сучасні технології інформації та комунікації. Атестація студентів здійснюється на підставі якісного та кількісного оцінювання рівня знань, умінь та навичок випускників у формі атестаційних екзаменів з міжнародного публічного права, міжнародного приватного права та права ЄС. По завершенню програми випускникові присвоюється кваліфікація «бакалавр права».

У перебігу навчання студенти мають можливість проходити стажування і брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (ERASMUS+ та інші), поглиблюючи свої знання та уміння, що надає їм додаткові переваги при майбутньому працевлаштуванні.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 120
x0.3
Математика або Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з права (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фаховий екзамен з права (письмово)
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 120
x0.3
Математика або Історія України
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з права (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фаховий екзамен з права (письмово)