Опис програми

Мета програми — забезпечити підготовку фахівців високої кваліфікації, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками, здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів у сфері аудиту господарських процесів, закономірностей функціонування суб’єктів господарювання та організації обліку їхньої діяльності; складання фінансової та статистичної звітності, нарахування та сплати податків і складання податкової звітності, визначення фінансових результатів; здійснення фінансового та управлінського обліку та аналізу, внутрішньогосподарського контролю за операціями та бізнес-процесами, складання внутрішньої звітності для потреб менеджменту для ухвалення управлінських рішень.
Реалізацію освітнього процесу спрямовано на випереджальну професійну управлінсько-організаційну, податково-аналітичну, фінансово-економічну, контрольно-ревізійну, обліково-аудиторську та науково-дослідну підготовку. Особливістю програми є спрямованість на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних бухгалтерів, аналітиків, аудиторів, податківців, фахівців у сферах різних галузей економіки, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасних змін ринкового середовища, з огляду на сучасні вимоги до розв’язання практичних питань, формування фахівців із новими перспективними засадами мислення, здатних застосовувати наявні методи дослідження. Студенти мають можливість брати участь у короткострокових академічних стажуваннях за кордоном.
Фахові компетентності освітньої програми містять здатність вести бухгалтерський облік та здійснювати документальне оформлення господарських операцій, за даними яких формувати та інтерпретувати звітність підприємств, розробляти облікову політику, використовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для розв’язання практичних завдань у галузі професійної діяльності; здатність застосовувати методологію аналізу господарської діяльності підприємств й організацій, оцінювати фінансово-економічний стан суб’єктів господарювання, аналізувати й виявляти резерви підвищення рівня ефективності їхнього функціонування та формувати системні управлінські рішення; здатність калькулювання собівартості продукції та формування обліково-аналітичної інформації про виробничу діяльність в системі управління витратами підприємства та інтерпретувати представлену в звітності інформацію в процесі обґрунтування рішень щодо оперативного та стратегічного управління суб’єктами господарювання; здатність здійснювати контрольно-аналітичні процеси (застосовувати основні методики проведення ревізії, податкового контролю, аудиту та надання аудиторських послуг), орієнтовані на інформаційне забезпечення управлінських рішень; здатність опрацьовувати великі масиви облікової інформації, здійснювати їхнє групування та систематизацію з метою складання звітності та формування оптимальної системи оподаткування суб’єкта господарювання та на цій основі ухвалення управлінських рішень.
У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, інтерактивні, дискусійні лекції із використанням мультимедійного обладнання, семінари, практичні заняття, вебінари, роботи в малих групах, командна робота, самостійна робота, бізнес-кейси, ділові ігри, тренінги, дискусії, індивідуальні заняття, практична підготовка, консультації із викладачами, що розвивають аналітичні здібності та навички працювати в колективі.
За період навчання студенти, крім диплома державного зразка, мають можливість отримати міжнародні сертифікати «M. E. Doc», «Іs-pro»«, «Cambridge ESOL» та проходять практику в навчально-тренувальних фірмах і закордонних компаніях на реальних програмних обліково-аналітичних комплексах, що значно підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці.
Після завершення програми випускник може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та отримати спеціальність, яка дає можливість претендувати на максимальну кількість економічних посад, а саме: бухгалтер та помічник аудитора або головного бухгалтера, менеджер із бухгалтерського обліку та бухгалтер-експерт різних організаційно-правових форм власності, аналітик державної та фінансової служби, фахівець (фіскальної інспекції та антикорупційного бюро, органів пенсійного фонду та соціального страхування, державної казначейської та аудиторської служби), митний інспектор та брокер, фондовий трейдер, контролер, економіст, касир, контролер у банках і небанківських установах, інспектор-ревізор, ревізор, податковий інспектор.

Освітньо-професійна програма