Опис програми

Мета програми — підготовка фахівців, здатних застосовувати математичні знання, алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробленні та супроводі інформаційних систем і технологій, здійснювати розроблення, впровадження й супровід інтелектуальних систем аналізу та оброблення даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах, вести ефективне управління відносинами в галузі інформаційних та фінансових технологій.

Освітня програма спрямована на формування фундаментальних знань та фахових навичок застосування інформаційних технологій, фінансових технологій, налаштування, підтримки й експлуатації інформаційних систем (сервісів) та мереж, забезпечення їхньої працездатності.

Реалізація освітнього процесу забезпечує студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Фахові компетентності освітньої програми забезпечують формування системи теоретичних знань і практичних навичок сучасної організації та використання інформаційних технології, систем і мереж, спрямовані на глибоку спеціальну професійну підготовку сучасних фахівців у сфері комп’ютерних наук, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасних змін у галузі інформаційних технологій. Програма враховує сучасні вимоги до розв’язання практичних питань на підприємствах і в організаціях, що використовують комп’ютерну техніку та інформаційні технології (системи, мережі), будь-якої організаційно-правової форми, в яких випускники працюють як виконавці окремих напрямів діяльності.

Практична підготовка передбачає проєктно-технологічну практику, яка забезпечує єдність теоретичного і практичного навчання студентів із питань організації діяльності підрозділів автоматизації оброблення інформації, проєктування, розроблення та обслуговування інформаційних систем, включно з особливостями функціонування підприємства та вирішуваних спеціалізованих завдань, і виробничу практику, яка здійснюється на підставі наявних договорів із фінансово-кредитними організаціями та установами, ІТ-компаніями.

Студенти у ході навчання можуть залучатися до програм кредитної мобільності (окрім першого курсу ступеня вищої освіти «бакалавр»), зокрема до проєкту Erasmus+.

Після завершення програми випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Освітньо-професійна програма