Опис програми

Мета програми — підготовка фахівців, здатних використовувати і впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки для фінансових технологій.

Освітня програма спрямована на формування фундаментальних знань та фахових навичок забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки інформаційних технологій, фінансових технологій, експлуатації інформаційних систем (сервісів).

Педагогічно-виховний процес спрямований на професійну підготовку. Особливістю програми є підготовка технічно обізнаних спеціалістів, орієнтованих на застосування фахових компетентностей з інформаційної та/або кібербезпеки у фінансовій сфері, забезпечення інформаційної безпеки установ та організацій, зокрема банківських установ.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Фахові компетентності освітньої програми забезпечують формування системи теоретичних знань і практичних навичок сучасної організації інформаційної та/або кібербезпеки; здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки; здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки, зокрема в сфері фінансової діяльності установ і організацій; здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки; здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації тощо.

Практична підготовка передбачає проєктно-технологічну практику, яка забезпечує єдність теоретичного і практичного навчання студентів із питань адміністрування, обслуговування інформаційних систем і мереж, розроблення пропозицій щодо вдосконалення та підвищення ефективності прийнятих технічних мір й організаційних заходів із застосуванням сучасних інформаційних технологій, оцінювання поточного рівня інформаційної безпеки та вибору механізмів протидії загрозам, і виробничу практику, яка здійснюється на підставі наявних договорів із фінансово-кредитними організаціями та установами, ІТ-компаніями.

Студенти у ході навчання можуть залучатися до програм кредитної мобільності (окрім першого курсу ступеня вищої освіти «бакалавр»), зокрема до проєкту Erasmus+.

Після завершення програми випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, набувати додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Освітньо-професійна програма