Опис програми

Програма готує бакалаврів, здатних вирішувати складні завдання зі створення, розвитку та управління бізнес-структурами.

Навчання за програмою розвиває перспективи підготовки фахівців економіко-управлінського профілю з урахуванням особливостей та вимог до сучасного соціально-економічного розвитку.

Програма передбачає поглиблене вивчення іноземних мов за фахом та володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, що надає можливість випускникам легко інтегруватися у міжнародне бізнес-середовище (Канада, Франція, Фінляндія, Чехія, Китай та інші країни світу).

Випускники програми можуть продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у сфері економіки та управління державних і приватних установ; у фінансово-кредитних структурах; науково-дослідних інститутах; навчальних закладах на посадах, передбачених для бакалаврів з базовою вищою освітою з економіки.

Також випускник програми вміє застосовувати знання для виявлення закономірностей функціонування сучасної економіки на мікро- та макрорівнях; здатний використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність; розуміє основні особливості провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; здатний описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати; розуміє основні особливості сучасної світової та національної економіки, соціальну, економічну та зовнішньоекономічну політику держави тощо.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації та здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок і компетенцій у формі екзаменів з «Бізнес-економіки», «Адміністративного менеджменту», «Бізнес-статистики» та «Міжнародного бізнесу».

Національна кредитна мобільність в рамках договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення дослідження в університетах та установах України. Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.