Опис програми

Мета програми полягає у підготовці фінансистів з просунутим рівнем володіння інформаційно-комп’ютерними технологіями та іноземною (англійською) мовою. Фахівець з фінансів, банківської справи та страхування, який пройшов підготовку за програмою «Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція» може розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у професійній діяльності, використовуючи сучасні інформаційні технології у фінансової сфері.

Освітня програма «Інформаційні технології у фінансах та електронна комерція» є міжгалузевою програмою, що влучно поєднує базові компетентності програми «Фінанси, банківська справа та страхування» у галузі «Управління та адміністрування», з додатковими компетентностями програми «Економічна кібернетика» спеціальності «Економіка».

Програма передбачає поглиблене вивчення інформатики, сучасних фінансов та іноземної мови за фахом, проходження навчальної практики у вітчизняних підприємствах, фінансових установах та ІТ-фірмах, а також навчання в закордонних навчальних закладах за програмами студентської мобільності.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у ІТ-сфері, сфері державних або приватних фінансів, банках, страхових компаніях, здійснювати професійну діяльність фінансистів-аналітиків тощо. Фахові компетентності освітньої програми: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі фінансів, банківської справи та страхування, що доповнена розумінням принципів створення стартапів у ІТ-секторі, особливостей функціонування ІТ-бізнесу та електронної комерції на вітчизняному та світовому ринках. Професійна діяльність передбачає застосування методів фінансового менеджменту, комп’ютерного моделювання та методів аналізу даних. Фахівці можуть також працювати у сферах управління проектами і програмами, інноваційної діяльності, організації виробництва, займати посади аналітиків, фахівців, менеджерів, консультантів, асистентів. Випускники мають достатню базу для професійного та кар’єрного зростання.

Програма розроблена на підставі студентоцентрованого підходу з елементами проблемно-орієнтованого навчання та лабораторної практики. Застосовуються сучасні методи навчання: кейс-стаді, ігровий підхід, командна робота, сценарні завдання, елементи самонавчання із застосуванням дистанційних форм.

Студенти під час навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічної та студентської мобільності (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).