Опис програми

Мета освітньої програми — підготовка менеджерів, здатних забезпечувати реалізацію бізнес-процесів і розв’язувати практичні проблеми та складні спеціалізовані завдання щодо проведення причинно-наслідкового аналізу й оцінки результатів побудови процесу виробництва, постачання та реалізації, формування бізнес-потоків, визначенні потреб у персоналі, устаткуванні, засобах вимірювання, інформації, матеріалах та інших ресурсах та шляхів їх задоволення, задля досягнення бажаного результату.

Програма націлена на підготовку сучасних менеджерів, підприємців, ініціативних фахівців здатних до швидкої адаптації в бізнес-середовищі. Програма реалізується в активному науково-дослідницькому середовищі відповідно до запитів потенційних стейкхолдерів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади за професійними назвами робіт за Класифікатором професій ДК 003:2010.

Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичного досвіду впровадження інноваційних ідей заснованих на концепції управління бізнес-процесами організації дозволяє забезпечити своєчасне виявлення факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; застосовувати наукові засади синергетики, мережевого менеджменту та бенчмаркінгу; впроваджувати систему менеджменту якості; формувати зв’язки із зацікавленими групами та системи зворотного зв’язку; створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; планувати та оцінювати роботу, забезпечувати її якість; мотивувати персонал організації.

Викладання та навчання реалізується завдяки класичній технології навчання з паралельним активним використанням інноваційних методів, що розвивають професійні компетенції менеджера: інтерактивні освітні технології, проектні роботи, кейс-завданням. Для отримання прикладних знань з окремих проблем менеджменту використовуються майстер-класи, тренінги, відкриті семінари спеціалістів з економіки та менеджменту. Активно застосовуються інформаційно-комунікаційні технології, на практиці освоюються спеціалізовані комп’ютерні програми, необхідні менеджеру для повсякденної роботи. Навчальним планом передбачено виконання індивідуальних завдань, зокрема контрольних та курсових робіт, рефератів, презентацій, завдань з виробничої та навчальної практики.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france і Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у межах міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.