Опис програми

Програма забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти, здатних здійснювати професійну діяльність на основі отриманих базових знань у сфері управління та адміністрування організаціями й умінь з формування ефективної системи менеджменту на підприємствах різних галузей та усіх форм власності, а також навичок з прийняття та реалізації результативних управлінських рішень на засадах опановування системою компетентностей.

Освітня програма націлена на набуття знань і навичок з виконання управлінських функцій за всіма напрямами діяльності організації, планування та прогнозування, стратегічного та оперативного управління нею, а також вмінь з формування команди та реалізації лідерських якостей, здатності кваліфіковано розв’язувати нестандартні управлінські проблеми.

Програма спрямована на підготовку здобувачів вищої освіти, здатних забезпечити ефективне функціонування суб’єктів господарювання в сучасних умовах, їх конкурентоспроможність на національному та міжнародних рівнях. Програма реалізується в активному науково-дослідницькому середовищі відповідно до запитів потенційних стейкхолдерів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади за професійними назвами робіт за Класифікатором професій ДК 003:2010.

Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної підготовки та практичної дозволяє втілити знання концепцій та категорій з галузі менеджменту в практичну площину управління сучасними підприємствами, установами і організаціями та надає досвіду використання сучасних інформаційних систем і технологій та засобів комунікацій, які необхідні для здійснення управлінського процесу, розв’язання нестандартних управлінських проблем з ефективного управління ресурсами, планування і прогнозування, підвищення ефективності управління.

Викладання та навчання реалізується через проведення лекційних, практичних занять, семінарських занять, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методу, ділових ігор, тренінгів, що розвивають лідерські здібності, уміння працювати в команді та приймати управлінські рішення. Навчальним планом передбачено виконання індивідуальних завдань, зокрема контрольних та курсових робіт, рефератів, презентацій, завдань з виробничої та навчальної практики. Застосовуються інноваційні технології електронного навчання.

Участь здобувачів вищої освіти у науковій роботі передбачає проведення досліджень з актуальних проблем менеджменту, публікацію наукових статей, організацію круглих столів, конкурсів та олімпіад, апробацію результатів на наукових конференціях та семінарах.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Campus france і Alliance frances, chevening, World Wide Studies, Visegrad Sholarship Program).

Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у межах міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.