Опис програми

Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ та організацій. Фахівці з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності здатні розв’язувати актуальні проблеми та вирішувати завдання у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою підвищення конкурентоздатності суб’єктів господарювання на внутрішніх і зовнішніх ринках.

Програма орієнтована на формування прогресивного світогляду майбутніх спеціалістів у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на принципах ефективності, сталості та інноваційності в умовах невизначеності зовнішнього середовища та мінливості внутрішніх умов господарювання.

Педагогічно-виховний процес спрямований на економічну та випереджальну професійну інформаційно-аналітичну, мовну підготовку. Програма передбачає опанування навичок вирішення управлінських завдань у галузі зовнішньоекономічної діяльності, проходження виробничої практики на сучасних підприємствах, що працюють на міжнародних ринках. Особливістю програми є поєднання орієнтації на творчий розвиток і фундаментальну підготовку економіста та менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти або працювати у зовнішньоекономічних підрозділах підприємств, банків, страхових компаній, інвестиційних фондів, органів державної влади, підприємствах та установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, державних і міжнародних організаціях.

Фахові компетентності освітньої програми містять формування системи теоретичних знань і практичних навичок сучасного управлінського мислення, розуміння змісту та методики економічної та менеджерської кваліфікації; знання міжнародної економіки, ринків і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; здатність управління заходами з менеджменту ресурсів, процесів і результатів діяльності підрозділу підприємства (організації, установи), антикризового маркетинг-менеджменту та підвищення ефективності виробництва продукції та послуг, логістики, інноваційно-інвестиційної та зовнішньо економічної діяльності; опанування навичками формування економічної, фінансової, маркетингової та зовнішньоекономічної діяльності підприємства (організації, установи); здатність здійснювати управління у галузі економіки, маркетингу, логістики, ефективності підприємництва, інновацій та раціоналізації виробництва; володіння професійними навичками моделювання бізнес-процесів підрозділу підприємства (організації, установи); застосування та визначення альтернативних варіантів використання економічних ресурсів на основі статистичного й економіко-математичного моделювання; використання положень цивільного, трудового і господарського законодавства України та міжнародного законодавства у процесі підготовки нормативних та інших документів конкретного підприємства (організації, установи); здійснення ефективного ділового спілкування: з дотриманням норм сучасної української та іноземної науково-літературної мови, складання професійних текстів та документів, підготовка публічних виступів, застосування адекватних форм ведення дискусії, обговорення проблеми загальнонаукового та управлінського характеру для досягнення порозуміння зі співрозмовниками; врахування економічних законів у процесі професійної діяльності тощо.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Самостійна робота бакалаврів здійснюється на основі електронних навчально-методичних комплексів дисциплін, освітніх онлайн ресурсів, розміщених у віртуальному навчальному середовищі Moodle Каразінського університету.

Студенти у ході навчання мають змогу проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).