Опис програми

Програма передбачає підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері сталого розвитку на основі світових стандартів шляхом розроблення, реалізації й аналізу державної політики, творчого та ефективного виконання управлінських функцій, досягнення інноваційної якості в публічному управлінні та місцевому самоврядуванні, утвердження соціальної справедливості, демократії, реалізації державно-приватного партнерства.

Формула підготовки фахівців для системи публічного управління складається з трьох складових: економіка, управління, право.

Перевага програми — високий рівень управлінської та економічної підготовки. Це дозволяє підготувати державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників міжнародних організацій, громадських діячів, здатних забезпечити ефективне функціонування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства; забезпечити високу результативність та ефективність використання ресурсів установами та організаціями, підтримання комунікацій органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади за професійними назвами робіт за Класифікатором професій ДК 003:2010.

Поєднання здобувачами вищої освіти теоретичної та практичної підготовки дозволяють застосовувати на практиці основні методи і технології розв’язання складних завдань у сфері публічного управління та адміністрування, основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування, здійснювати реформи та реалізовувати інноваційні підходи в управлінні та адмініструванні, приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення.

Викладання та навчання реалізується через проведення проблемних, інтерактивних, проектних, саморозвиваючих та інтегративних технологій навчання. Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. Лекції, практичні заняття, розв’язання ситуаційних завдань, використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, індивідуальні творчі завдання спрямовані на формування професійних компетентностей та розвиток лідерських здібностей, уміння працювати в команді.

Передбачена дослідницька робота з актуальних проблем публічного управління та адміністрування, організація комунікативних науково-практичних заходів, публікація наукових статей, апробація результатів досліджень на наукових конференціях та семінарах.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, Стипендіальна програма імені Х’юберта Хамфрі, Міжнародний Фонд Вишеградський (International Visegrad Fund), Chevening).

Національна (індивідуальна) академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки. Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.