Опис програми

Мета програми — забезпечити підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними інформаційно-комунікаційними компетентностями, необхідними для провадження ефективної маркетингової діяльності, здатних створювати бренди та підтримувати імідж і ділову репутацію, організовувати та проводити рекламні та PR-кампанії, взаємодіяти зі ЗМІ, проводити маркетингові дослідження, розробляти та реалізовувати комунікаційну стратегію в комерційних і некомерційних організаціях, засобах масової інформації, державних структурах.

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів у сфері реклами та зв’язків з громадськістю, які мають теоретичні знання та практичні навички масових і спеціальних маркетингових комунікацій; володіють технологіями нових медіа, реклами, PR, а також технологіями створення й управління медіаконтентом; є менеджерами з медіапланування, управління інформаційно-комунікаційними проектами, проведення маркетингових і соціально-політичних досліджень.

Педагогічно-виховний процес спрямований на гуманітарну і випереджальну професійну інформаційно-аналітичну, маркетингову, мовну підготовку. Особливістю програми є поєднання орієнтації на творчий розвиток і фундаментальну підготовку економіста та менеджера.

Після завершення програми випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Спеціальність призначена для здобувачів фаху у закладах вищої освіти, органів державного управління, підприємств та організацій різних форм власності, а також у бюджетних і наукових організаціях, де працють фахівці цієї спеціальності.

Фахові компетентності освітньої програми містять формування системи теоретичних знань і практичних навичок сучасного маркетингового мислення, роботи з інформацією, необхідною для організації та управління рекламною та PR-діяльністю; здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі; проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності; розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності; використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної діяльності; застосовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності; аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків; використовувати положення теорії комунікації, психології, та маркетингу, задля обґрунтованого відбору технологій та стратегій створення й просування рекламних продуктів; здійснювати інформування широкої громадськості тощо.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).