Опис програми

Мета програми — підготувати бакалаврів з маркетингу, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та професійними компетенціями щодо провадження сучасної ефективної маркетингової діяльності підприємств, установ, організацій.

Освітньо-професійна програма спрямована на вивчення базових знань щодо прийняття управлінських рішень у різних сферах маркетингу, обґрунтування рекомендацій щодо формування комплексу маркетингу, уміння збору й оброблення первинної та вторинної ринкової інформації, використання сучасних технологій та методів проведення маркетингових досліджень, навички прогнозування і моделювання бізнес-середовища, вміння сегментувати ринки та позиціювати об’єкти господарського середовища.

Програма орієнтується на формування компетентностей маркетингової діяльності за умов нестабільного економічного середовища та вимог національних і глобальних ринків з використанням сучасних інформаційних технологій та аналітичних баз даних.

Після завершення програми бакалавр з маркетингу може продовжити навчання в магістратурі, а також обіймати первинні посади на підприємствах і в організаціях різного профілю та рівня, зокрема в підрозділах маркетингу, постачання, збуту, маркетингових досліджень, інформаційного забезпечення бізнесу, відділах реклами, зв’язків з громадськістю, міжнародних зв’язків та інших, а також у проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Випускник програми одержує знання щодо категоріального та методологічного апаратів маркетингу, набуває практичних навичок у сферах інфраструктури товарного ринку, логістики і товарознавства, ситуаційного аналізу, методів прийняття рішень і маркетингових ризиків, поведінки споживачів, стратегічного, фінансового, кадрового і рекламного маркетинг-менеджменту, етики бізнесу і розвитку кар’єри.

Бакалавр вміє застосовувати маркетингові програми та готувати проекти угод з надання послуг (консалтингових, логістичних, юридичних, банківських, дослідних, транспортних та інших) для всіх організацій; визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати господарської діяльності ринкових суб’єктів; ефективно організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану; реалізовувати плани діяльності за складниками комплексу маркетингу: товар-ціна-розподіл-комунікація; здійснювати контроль за виконанням планових завдань та угод; презентувати і впроваджувати результати маркетингових досліджень; здійснювати діяльність на засадах громадянського суспільства, сталого розвитку і соціальної відповідальності.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі лекцій, практичних занять, тренінгів, бізнес-кейсів, консультацій, он-лайн платформ, виконання самостійних наукових робіт на основі підручників, монографій, фахових наукових видань, використання мережі Інтернет. Самостійна робота бакалаврів здійснюється на основі навчально-методичних комплексів дисциплін, електронних освітніх ресурсів, розміщених у віртуальному навчальному середовищі Moodle Каразінського університету.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо).