Опис програми

Програма направлена на надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних спеціалістів сучасних ринків.

Програма передбачає практичне опанування навичок з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі підприємництва, фінансування торговельної справи, враховує специфіку роботи зазначеної галузі, базується на проектних та апробованих практичних результатах з урахуванням стану розвитку інновацій та перспектив їх використання та впровадження.

Програму зорієнтовано на формування компетентностей економічної, управлінської, маркетингової, фінансової бізнес-діяльності за умов турбулентного господарського середовища та вимог національних і глобальних ринків з використанням сучасних інформаційних технологій та аналітичних баз даних.

Бакалаври освітньої програми — це кваліфіковані фахівці на ринку праці, які покликані розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності суб’єктів господарювання всіх форм і рівнів.

Вони здатні працювати на вітчизняних підприємствах та в організаціях різних форм власності, у міжнародних корпораціях і фірмах, в органах державного управління, у фінансових установах та інвестиційно-консалтингових компаніях, успішно започаткувати й керувати власним бізнесом.

Також випускники програми мають можливість подальшого навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в українських і закордонних університетах.

Фахові компетентності, які набувають студенти протягом навчання: знання і розуміння комплексних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності; здатність обирати та використовувати відповідні методи, прийоми, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування й ефективності підприємницьких, торговельних і біржових структур; спроможність виконувати управлінські завдання в команді та якості лідера; навички проектного менеджменту й управління стратегічним розвитком з урахуванням ризиків і кон’юнктури ринків; застосування інноваційних і комерційних підходів у діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; знання і впровадження соціально-відповідального та нормативно-правового регулювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності на національних і глобальних ринках; бізнес-аналіз економічної ефективності підприємницької, управлінської, торговельної, фінансової, біржової та зовнішньоекономічної діяльності із використанням спеціальних програмних методик тощо.

Проблемно-орієнтований та компетентнісний підхід до освітнього процесу. Викладання проводиться у формі лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять та ситуацій, case-study, розрахунково-аналітичних завдань, тренінгів, тестування, консультацій з викладачами, майстер-класів від провідних фахівців підприємств та організацій, виробничої практики, дистанційного навчання, самостійної роботи з монографіями, підручниками, навчальними посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками, інтернет-ресурсами.

Студенти в ході навчання мають змогу проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Global UGRAD, Cambridge-Ukraine Studentships тощо). Міжнародна кредитна мобільність здійснюється на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та навчальними закладами країн-партнерів.