Опис програми

Метою програми є розвиток та удосконалення комунікативно-мовних, фахових навичок та умінь бакалаврів, які проходять підготовку до здійснення викладацької та перекладацької діяльності у галузі романської філології.

Студенти набувають франкомовних, лінгвокраїнознавчих, культурологічних, фонових знань щодо найголовніших понять соціально-політичної, економічної системи Франції, діяльності європейських та всесвітніх організацій, що сприяє забезпеченню засвоєння студентами фахової термінології, її значень і сфер вживання.

Основним завданням курсу є оволодіння навичками адекватного усного та письмового перекладу на рівні речення і тексту, вільного використання активного матеріалу в різних видах мовленнєвої діяльності, спонтанного, чіткого й деталізованого висловлювання з широкого спектра тем в усній та письмовій формі, вміння вести дискусію, давати належну аргументацію.

Одержані в університеті знання та методичні навички надають можливість працювати викладачами французької мови і літератури у середніх навчальних закладах та закладах вищої освіти, а також перекладачами.

Випускники зможуть працювати в освітніх і наукових установах, політичних та громадських організаціях, компаніях, підприємствах на таких посадах: філолог, перекладач, оглядач, літературний співробітник, літературознавець, керівник наукового гуртка, репетитор, вчитель спеціалізованого, початкового та середнього навчально-виховного закладу, лаборант.

Програмою передбачено студентсько-центроване навчання, що передбачає демократичні засади викладання, зокрема особистісно орієнтований, діяльнісний, творчий підходи. Програмою запропоновані такі види навчальної діяльності, а саме: лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, критичне та аналітичне домашнє читання, здійснення індивідуальної навчально-дослідної діяльності на основі підручників, інтернет-джерел та конспектів, індивідуальні та групові консультації із викладачами, підготовка бакалаврських проектів (лінгвістичний блок), дистанційна освіта з опорою на електронні навчальні курси із фахових дисциплін, студентська проектна діяльність, гурткова робота, участь у дискусійних клубах, діяльність у мовних центрах.

Укладено угоди про студентську мобільність із Програми Еразмус+КА1 з Університетом Кадісу (Іспанія).

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 140
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 120
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Історія України або Географія
Мінімальний бал 120
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування