Опис програми

Мета освітньої програми — формування здатності вільно володіти арабською мовою, а також комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції студентів, навичок методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Програма підготовки містить практичний курс арабської мови, курс практики перекладу арабської мови, практичний курс англійської мови, курс практики перекладу англійської мови, теоретичні дисципліни, зокрема лексикологію, стилістику, порівняльну граматику, порівняльну стилістику, лінгвокраїнознавство, методику викладання іноземної мови, основи наукових досліджень. За вибором можна більш поглиблено вивчати філософію та культурологію Сходу. Курс практики перекладу містить суспільно-політичний, художній, економічний, технічний, юридичний переклади та ділове листування.

Програма передбачає проходження викладацької та перекладацької практики.

Педагогічна практика проводиться на базі загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу (розширене викладання іноземних мов, наявність у штаті досвідченого педагогічного складу та викладача-носія іноземної мови, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу.

Перекладацька практика проводиться на базах перекладацьких агенцій, у бюро перекладів, ІТ-компаніях. Перевага надається базам відповідного рівня (студенти можуть опанувати новітні технології у сфері перекладацьких послуг, пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь роботи з системою автоматизованого перекладу SDI TRADOS).

Арабська — це офіційна мова понад 20 країн, в яких живе понад 300 мільйонів носіїв цієї мови. Вона також є офіційною мовою ООН, Ліги арабських держав, Організації Ісламської конференції та Африканського союзу. У Західному світі спостерігається великий дефіцит фахівців, які володіють арабською мовою. Тому разом зі збільшенням ролі Близького Сходу в міжнародних справах відчувається гостра нестача фахівців, які б володіли арабською мовою. Студенти, які вивчають арабську мову, можуть працювати в різних сферах, зокрема в журналістиці, бізнесі й промисловості, освіті, займатися фінансами та банківською справою, письмовим та усним перекладом, консалтингом, дипломатичною службою тощо.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну.

Освітньо-професійна програма