Опис програми

Мета програми — підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають загальні та фахові компетентності для успішного здійснення професійної діяльності у сфері міжнародного туристичного бізнесу з поглибленим знанням професійної іноземної мови та механізму забезпечення інтересів українського бізнесу на зовнішніх ринках.

Пiдготовка фахiвцiв проводиться за трьома напрямами:

  • міжнародна підготовка — посилений курс iноземної мови за фахом (понад 2 200 академiчних годин) та можливiсть вивчення декiлькох iноземних мов (за вибором);
  • туристична підготовка — набуття фундаментальних теоретико-методологічних знань і практичних фахових навичок у сфері туризму, необхідних для розв’язання комплексних завдань предметної галуз;
  • бізнесова підготовка — розвиток у студентів загальних та професійних компетенцій у галузях функціонування міжнародного бізнесу та комерції.

Протягом 4 років навчання здобувачі вищої освіти отримають всебічні знання щодо організації індустрії туризму, туроператорської діяльності, ведення міжнародного бізнесу, основних регіональних конфліктів та пов’язаних із ними питань безпеки.

Ключовими об’єктами вивчення за освітньо-професійною програмою «Міжнародний туристичний бізнес» є міжнародний туристичний бізнес, організація туристичних подорожей, туристичне країнознавство, методи прийняття управлінських рішень, ризик-менеджмент в міжнародному туризмі, електронна торгівля.

Поглибленне вивчення іноземних мов є найважливішим інструментом розуміння процесів, які відбуваються на міжнародному туристичному ринку. Це дає можливість вільно спілкуватися, читати й аналізувати спеціалізовану літературу.

В основі програми — міждисциплінарний підхід, який дозволяє сформувати у здобувачів освіти компетентності та результати навчання щодо різних аспектів функціонування міжнародного туристичного ринку та ведення бізнесу на ньому.

Фахівці в сфері міжнародного туристичного бізнесу можуть реалізувати себе як в адміністративній роботі (менеджмент, управління фінансами або персоналом), так і в творчих напрямах — займатися брендингом територій, створювати нові внутрішні та зовнішні туристичні продукти, запустити власну туристичну компанію або бутик-готель.

Освітньо-професійна програма