Опис програми

Мета освітньої програми — підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні завдання і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері міжнародних економічних відносин з акцентом на розвитку професійних компетентностей, зокрема з іноземних мов, та соціальних навичок, необхідних для ефективного управління міжнародним бізнесом. Програма передбачає формування уміння застосовувати наукові теорії та методи в сфері міжнародних відносин.

Змістовна унікальність програми полягає в тому, що в ній поєднано три аспекти підготовки: міжнародні економічні відносини міждержавного рівня, корпоративний рівень міжнародних відносин (міжнародний бізнес), знання двох іноземних мов.

Програма є комплексною та міждисциплінарною і дозволяє отримати поєднання компетентностей.

В освітньо-професійній програмі застосовують проблемно-орієнтоване, студентоцентроване навчання, самонавчання, онлайн-технології, тренінги, рольові та імітаційні ігри, кейс-методи, диспути, навчання на основі виробничої та перекладацької навчальної практик, залучення студентів до наукової роботи та апробації її результатів. Використовуються методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й оброблення інформації, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин.

Основні дисципліни: Основи економічної теорії; Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу; Менеджмент; Маркетинг; Міжнародні економічні відносини; Міжнародний бізнес; Управління міжнародним бізнесом; Бухгалтерський облік; Бренд-менеджмент в міжнародному бізнесі; Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі; Іноземна мова; Друга іноземна мова; Основи дипломатії; Країнознавство; Міжнародне публічне і приватне право; Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів; Теорія і практика зовнішньої торгівлі; Кон’юнктура та ціноутворення світових товарних ринків; Фінанси, гроші та кредит; Створення стартапів в міжнародному бізнесі; Міжнародне оподаткування та інші.

Перспективи працевлаштування

Можливі первинні професії: експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, консультант з маркетингу, оглядач з економічних питань, економіст, економіст з міжнародної торгівлі, помічник керівника підприємства (установи, організації), менеджер, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, а також перекладацька діяльність в галузі міжнародних відносин.

Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, які реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації), фізична особа-підприємець.

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні «магістр», а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання, продовжувати навчання протягом життя згідно чинного законодавства.

Освітньо-професійна програма