Опис програми

Змістовна унікальність програми полягає в тому, що вона поєднує три аспекти підготовки: міжнародні економічні відносини міждержавного рівня, корпоративний рівень міжнародних відносин (міжнародний бізнес), знання двох іноземних мов. Програма є комплексною та міждисциплінарною і дозволяє отримати мікс компетентностей.

Програма готує економістів-міжнародників зі знанням двох іноземних мов. Програма є комплексною та міждисциплінарною і дозволяє отримати поєднання компетентностей.

В освітньо-професійній програмі застосовують проблемно-орієнтоване, студентоцентроване навчання, самонавчання, онлайн-технології, тренінги, рольові та імітаційні ігри, кейс-методи, диспути, навчання на основі виробничої та перекладацької навчальної практик, залучення студентів до наукової роботи та апробації її результатів. Використовуються методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу та прогнозування, методики аналізу даних, технології пошуку й оброблення інформації, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин.

Основні дисципліни: основи економічної теорії; мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу; менеджмент; маркетинг; міжнародні економічні відносини; теорія статистики та програмні засоби статистичного аналізу; міжнародний бізнес; управління міжнародним бізнесом; економіка фірми; бухгалтерський облік; бренд-менеджмент в міжнародному бізнесі; ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі; іноземна мова; друга іноземна мова; основи дипломатії; країнознавство; міжнародне публічне і приватне право; економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів; теорія і практика зовнішньої торгівлі; кон’юнктура та ціноутворення світових товарних ринків; фінанси, гроші та кредит; створення стартапів в міжнародному бізнесі; міжнародне оподаткування та інші.

Перспективи працевлаштування

Можливі первинні професії: інспектор з експорту, агент торговельний, фахівець з корпоративного управління, дипломатичний агент, помічник керівника підприємства (установи, організації), менеджер (управитель) з маркетингу, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності. Також компетентності, здобуті під час навчання за цією освітньою програмою, дають можливість працювати на таких посадах як експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, консультант з маркетингу, оглядач з економічних питань, економіст, економіст з міжнародної торгівлі. Також випускник має здатність до перекладацької діяльності в галузі міжнародних відносин.

Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, які реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації), фізична особа-підприємець.

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні «магістр», а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання, продовжувати навчання протягом життя згідно з чинним законодавством.

Освітньо-професійна програма