Опис програми

Метою програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з математики, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно виконувати функції та типові задачі математика у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Програма є освітньо-науковою, академічною. Забезпечує оволодіння комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для фахівців для виконання професійних завдань та обов’язків в галузі математики, зокрема, фундаментальною математичною підготовкою, основами навичок виконання прикладних досліджень, базовими знаннями методики викладання і педагогічної діяльності.

Програма передбачає проходження асистентської практики у вищій школі, виконання самостійного наукового дослідження та проходження переддипломної практики під час підготовки дипломної роботи.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання для отримання ступеня доктора філософії, а також працювати в областях комп’ютерного програмування, консультування з питань інформатизації, досліджень і експериментальних розробок у сфері інших природничих і технічних наук, загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти та займати посади: науковий співробітник, математик, програміст прикладний, викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального закладу, вчитель середнього навчально-виховного закладу.

До широкого спектру фахових компетентностей, оволодіння якими передбачає програма, входять, зокрема, уявлення про загальні принципи побудови математичних теорій, основи математичної логіки; уявлення про аксіоматичну побудову математичних теорій, здатність формулювати та доводити математичні твердження, отримувати висновки, встановлювати правильність розв’язання задач та міркувань; знання та розуміння фундаментальних методів математичного, комплексного та функціонального аналізу, алгебри, математичної логіки, геометрії, топології тощо та здатність використовувати їх у теоретичних дослідженнях та при розв’язанні конкретних прикладних задач; уявлення про прикладні задачі, які можуть бути досліджені за допомогою сучасних математичних методів; здатність скористатися існуючими програмними засобами для проведення обчислень, пошуку інформації, оформлення результатів роботи; знання та розуміння методів розробки та аналізу алгоритмів для дослідження та розв’язання різноманітних задач, що виникають при математичному моделюванні; здатність формулювати та доводити нові теоретичні твердження та досліджувати можливості їх застосування для розв’язання конкретних теоретичних та прикладних задач тощо.

Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентоцентрований та проблемно-орієнтований. Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий та дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, курсового дослідження. Застосовуються проектна, навчально-ігрова, графічного навчального моделювання та інтерактивно-комунікативна технології навчання. Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності здійснюється у формі державного іспиту з математики, підготовки та публічного захисту магістерської дипломної роботи.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD тощо).

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)