Опис програми

Метою програми є підготовка випускника до професійної діяльності в різних галузях науки, техніки та виробництва, що потребують глибоких знань з математики та володіння сучасними інформаційними технологіями.

У процесі навчання увага приділяється як фундаментальній математичній підготовці, так і вмінню будувати та аналізувати математичні моделі різноманітних процесів та явищ, застосовувати математичний апарат для розв’язання задач оптимізації та прийняття рішень, для статистичної обробки й аналізу даних, навичкам створення прикладних програм та проведення комп’ютерних експериментів. Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентсько-центрований та проблемно-орієнтований. Програма передбачає проходження навчально-виробничої практики. Наукова складова передбачає проведення самостійних наукових досліджень, виконання науково-дослідної курсової роботи, виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи.

Студентам пропонуються різноманітні курси за вибором, серед яких є курси з аналізу даних, математичного і комп’ютерного моделювання, обробки зображень, біомеханіки та біоматематики, оптимального керування, алгоритмів та ІТ технологій. Програма передбачає засвоєння базових знань і оволодіння уміннями в області сучасних технологій аналізу та обробки даних: прикладна математична статистика, машинне навчання, нейронні мережі, алгоритми в науці про дані, математичне і комп’ютерне моделювання тощо.

За умови успішного засвоєння програми студенти навчаться обирати адекватний математичний апарат, використовувати теоретичні поняття та факти для побудови математичної моделі конкретного процесу або об’єкта; формулювати та доводити нові теоретичні твердження, отримувати висновки, встановлювати правильність та коректність міркувань; застосовувати адекватні методи створення та верифікації прикладних програм, вибирати відповідні мови програмування і пакети програм для розроблення програмного забезпечення; досліджувати межі застосування отриманих результатів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в аспірантурі, а також працювати за видами професійної діяльності у сфері наукових досліджень, комп’ютерного програмування та оброблення даних, обіймаючи посади математика, математика-аналітика, наукового співробітника, аналітика комп’ютерних систем, аналітика прикладного програмного забезпечення та інші посади спеціаліста з інформаційних технологій, розробки й тестування програмного забезпечення.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD тощо). Для кращих студентів діє програма подвійних дипломів з італійським університетом Л’Аквіли (University of L’Aquila), а також спільна магістерська програма подвійних дипломів з прикладної та міждисциплінарної математики InterMaths, що об’єднує провідні університети Італії, Польщі, Чехії й України.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD тощо). Для кращих студентів діє програма подвійних дипломів з італійським університетом Л’Аквіли (University of L’Aquila), а також спільна магістерська програма подвійних дипломів з прикладної і міждисциплінарної математики InterMaths, яка об’єднує провідні університети Італії, Польщі, Чехії і України.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з математики (письмово)