Опис програми

Мета програми — підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціального менеджменту в умовах нестабільного середовища, швидких темпів розвитку із застосуванням соціологічної теорії та методології.

Програма надає теоретичні та практичні знання, необхідні для здійснення соціологічної науково-дослідної роботи в сучасних соціальних організаціях в складних та динамічних умовах. Професійна орієнтація програми забезпечується теоретичним та практичним оволодінням основними технологіями соціального менеджменту.

Студенти програми освоюють комплекс спеціальних навчальних дисциплін, які стосуються актуальних напрямів та технологій соціального менеджменту, зокрема управлінський консалтинг, комунікативний менеджмент, управління соціальними проєктами, вирішення конфліктів в організаціях, оцінювання соціальних програм та проєктів, робота з персоналом та кадровий ризик-менеджмент, стратегічне планування тощо. Вони доповнюють базові знання з соціологічної теорії й методології та дозволяють аналізувати й розв’язувати фахові завдання та практичні проблеми у галузі соціального менеджменту.

Здобувачі можуть брати участь у роботі спеціалізованих наукових семінарів, конференцій, форумів, а також у проведенні науково-дослідних робіт, що здійснюються науковцями соціологічного факультету університету. Студенти також можуть долучатися до розроблення й реалізації соціальних програм і проєктів органів місцевого самоврядування та громадських організацій.

Протягом підготовки студенти набувають фахових компетентностей, необхідних для подальшої успішної наукової та практичної роботи. Це, зокрема, здатність до пошуку, оброблення й аналізу релевантної інформації з різних джерел; розуміння соціальних процесів, трендів, можливостей і викликів соціальних змін в Україні та світі; застосовувати соціологічний дослідницький інструментарій; використовувати спеціальні комп’ютерні програми з оброблення соціологічної інформації; аналізувати, представляти та інтерпретувати числові й нечислові соціальні дані тощо; застосовувати сучасні технології та методи для забезпечення ефективної діяльності організації; здійснювати оцінювання соціальних програм і проєктів; аналізувати та розв6язувати соціальні проблеми шляхом налагодження взаємодії з представниками бізнесу, органів державного управління та громадськістю; здійснювати управлінське консультування; проводити системний аналіз діяльності організації та інтерпретувати його результати для забезпечення її ефективності, здійснювати планування власної кар’єри тощо.

Освітній процес реалізується з орієнтацією на студентоцентроване навчання. Застосовуються методи стимулювання й активізації навчально-пізнавальної діяльності, а також методи активного навчання (проєктні роботи, творчі завдання, ігрові методики), сучасні інформаційно-комунікативні технології.

Ґрунтовна підготовка, набуті фахові компетентності та інтегрованість факультету та кафедри до глобальних наукових та професійних комунікацій дозволяють випускникам брати участь у міжнародних проєктах та програмах академічного обміну.

Атестація студентів здійснюється на підставі особистого, очного, відкритого, публічного захисту магістерської роботи. Після опанування програми випускник отримує кваліфікацію «магістр соціології, соціальний менеджмент» та отримує відповідний документ встановленого зразка.

Випускники можуть працювати HR-менеджерами, менеджерами соціальних програм і проєктів, аналітиками з дослідження соціального середовища організації, консультантами з питань стратегічного розвитку й управління людськими ресурсами, менеджерами із соціальної та корпоративної відповідальності, а також викладачами середніх навчальних закладів та азкладів вищої освіти, працівниками науково-дослідних установ, органів державного управління та самоврядування, фахівцями рекрутингових, кадрових та консалтингових агентств тощо.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови