Опис програми

Як освітньо-наукова, так і освітньо-професійна програми надають студентам зі спеціальності «Медична фізика» широку міждисциплінарну підготовку, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців з медичної фізики та об’єднує фундаментальні знання із загальної та теоретичної фізики, вищої математики, програмування (спільно із факультетом комп’ютерних наук), радіаційної фізики та взаємодії випромінювання з речовиною, клінічної дозиметрії та радіаційної безпеки (спільно із ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України), медичної візуалізації та томографії (спільно із Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України), радіобіології та медичної лучевої терапії (спільно із Інститутом медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України), анатомії й фізіології (спільно із біологічним факультетом), біохімії та фізичної хімії (спільно із хімічним факультетом), медичної фізики та медичної біофізики (спільно із радіофізичним факультетом), генетики та молекулярної біології включно із засадами застосування сучасних молекулярних біонанотехнологій та біонаноструктур у медичній практиці.

Освітня програма зорієнтована на здатність до наукових досліджень в процесі розробки нових фізичних методів та медичного обладнання для лікування та діагностики а також розробки нових методів дослідження біологічних об’єктів на мікро- та макроскопічному рівнях їх організації з переважною професійною орієнтацією на подальшу роботу в наукових установах та вищих навчальних закладах.

Студенти засвоюють низку спеціальних дисциплін, що стосуються комп’ютерного моделювання фізичних процесів та явищ, а також квантово-хімічних методів моделювання молекулярних структур, зокрема, методу Монте-Карло та методу молекулярної динаміки, які разом із ґрунтовними знаннями фізики та біології дозволяють студентам успішно займатися вирішенням фундаментальних і прикладних проблем сучасної медичної фізики ще під час навчання на фізико-технічному факультеті.

Виробничу практику та виконання дипломних робіт для здобуття ступеню магістра з медичної фізики студенти проходять у провідних науково-дослідних центрах та провідних лікувальних закладах, таких як Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва НАМН України, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України та інших, які тісно пов’язані із розробкою нових фізичних методів лікування та діагностики та впровадженням нових фізичних методів медико-біологічних досліджень. Студенти старших курсів мають можливість брати участь у виконанні науково-дослідних робіт за спільними міжнародними грантами, що проводять науковці кафедри, та у наукових дослідженнях, затверджених Міністерством освіти і науки України. Протягом виконання дипломних робіт студенти мають змогу безпосередньо брати участь та проводити наукові й науково-технологічні дослідження з вирішення актуальних проблем медичної фізики не лише в Україні, але й у провідних зарубіжних лабораторіях.

У процесі підготовки студенти зі спеціальності «Медична фізика» набувають повний перелік професійних компетентностей, необхідних для подальшої успішної робот, що, зокрема, стосуються: здатності вибору експериментальних та теоретичних методів дослідження, включно із комп’ютерним моделюванням, у відповідності до поставленої задачі та об’єкту дослідження; планування та проведення фізичних експериментів та теоретичних досліджень у відповідності до поставленої задачі та об’єкту дослідження; володіння методами математичної обробки результатів дослідження та математичного моделювання; здатності до теоретичного аналізу отриманих результатів, співставлення теоретичних результатів з експериментальними даними та розробки на цій основі фізико-математичних моделей явищ та процесів, що спостерігаються. Крім того, студенти набувають спеціалізовано-професійні компетентності щодо: здатності використовувати фізичні засоби і методи для дослідження біологічних об’єктів різного рівня організації; володіння методами математичної обробки результатів дослідження та комп’ютерного моделювання процесів у біологічних об’єктах; розробки фізичних елементів науково-дослідницьких, терапевтичних, діагностичних та експертних систем та засобів медичного призначення; здатності до реалізації ґрунтовних фізико-математичних знань і знань з біології та біохімії для розробки нових діагностичних та терапевтичних технологій медичного призначення; використання отриманих знань для забезпечення працездатності сучасних систем та приладів медичного призначення та забезпечення біологічної безпеки їх експлуатації.

Майбутні медичні фізики опановують сучасні фізичні методи медико-біологічних досліджень, серед яких методи магніто-резонансної спектроскопії та томографії, позитронної емісійної томографії, ультразвукових досліджень, рентгеноструктурного аналізу та інших ядерно-фізичних методів дослідження, зокрема, нейтронографії, електронної, тунельної та атомної силової мікроскопії, а також сучасних методів оптичного спектрального аналізу та люмінесцентних технологій.

Завдяки здобутим професійним компетентностям та ґрунтовній міждисциплінарній підготовці випускники зі спеціальністі «Медична фізика» успішно здійснюють наукові дослідження у зарубіжних і вітчизняних науково-дослідних і медичних центрах НАН України та НАМН України, де на високому професійному рівні займаються вирішенням актуальних проблем медичної діагностики та терапії в усіх галузях сучасної медицини, приймають участь у розробці сучасного медичного обладнання у вітчизняних та світових фірмах розробниках, а також успішно працюють у наукових та медичних закладах і установах, де на високому професійному рівні забезпечують ефективне та безпечне застосування новітнього медичного устаткування провідних світових та вітчизняних виробників. Крім того, на сьогодні випускники спеціальності «Медична фізика» з успіхом працюють у представництвах провідних вітчизняних та світових фірм розробників сучасного медичного обладнання з метою впровадження цього обладнання у клінічну практику України, а також в наукових установах та IT фірмах, які займаються дослідженнями та розробкою програмно-математичного забезпечення для таких досліджень у суміжних із медичною фізикою (біофізика, екологія, радіаційна безпека, тощо) галузях високотехнологічних фізичних розробок.

Освітньо-професійна програма 

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з «Взаємодія випромінювання з речовиною» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з «Взаємодія випромінювання з речовиною» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з «Взаємодія випромінювання з речовиною» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови