Опис програми

Мета цієї освітньої програми полягає в тому, щоб визначити загальні програмні компетентності, програмні результати навчання згідно зі змістом її компонентів (навчальними дисциплінами, курсовими роботами та практиками) для другого (магістерського) рівня вищої освіти, що становить необхідну основу для підготовки висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців.

Програма є освітньо-професійною. Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є мова(и) (в теоретичному/практичному, синхронному/діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формах.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи й методики дослідження мови й літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Асистентська практика проводиться у закладах вищої освіти м. Харкова, насамперед на факультетах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під контролем викладачів філологічного факультету (керівників практики) згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. Оцінювання передбачає завдання з педагогіки та психології.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи практичного характеру);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Під час навчання здобувачі набувають таких фахових компетенцій:

 • здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах;
 • здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства;
 • здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки;
 • здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного/мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань Scopus. Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного й закордонного досвіду.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом магістра зі спеціальності «Філологія», спеціалізації «Українська мова і література», є наукова, літературно-видавнича, освітня, перекладацька діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходження асистентської практики. Випускники, зокрема, можуть працювати в закладах та установах освіти, друкованих та електронних засобах масової інформації, у сфері ІТ, PR-технологій, різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких й культурних центрах та інших установах й організаціях з потребою у послугах кваліфікованих спеціалістів з української мови та літератури.

Основні професійні назви робіт, на яких можуть працювати випускники:

 • викладач університетів та закладів вищої освіти;
 • асистент;
 • викладач середніх навчальних закладів;
 • викладач професійно-технічного навчального закладу;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • вчитель загальноосвітнього навчального закладу тощо;
 • професіонал в галузі філології, лінгвістики та перекладів;
 • науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклади);
 • лінгвіст;
 • професіонал з фольклористики;
 • філолог;
 • літературознавець;
 • редактор;
 • літературний співробітник.