Опис програми

Мета програми полягає у підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами; у формуванні у студентів загальних та фахових компетентностей, що зумовлює підготовку висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців в галузі сучасної філології із широким доступом до працевлаштування.

Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є мова; література; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Асистентська практика проходить у закладах вищої освіти м. Харкова, насамперед на факультетах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під контролем викладачів філологічного факультету (керівників практики) згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. Оцінювання передбачає завдання з педагогіки та психології.

Освітня програма має такі характеристики:

  • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
  • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи практичного характеру);
  • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань Scopus. Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного і закордонного досвіду.

Місцем працевлаштування можуть бути заклади та установи освіти, друковані та електронні засоби масової інформації, сфера ІТ, PR-технології, різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі й культурні центри та інші установи й організації з потребою у перекладацьких, коректорських та редакторських послугах.