Опис програми

Магістерська програма «Класичні мови і літератури та англійська мова» складена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» другого (магістерського) рівня освіти, містить необхідний комплекс дисциплін фундаментальної, професійної та практичної підготовки, враховує потреби ринку праці.

Однією з основних компетентностей, яку студенти набувають у результаті навчання за освітньо-професійною програмою «Класичні мови і літератури та англійська мова» магістерського рівня, є набуття навичок іншомовного мовлення в основних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, читанні, аудіюванні, письмі) і перекладі на засадах поглибленого вивчення фонетики, лексики та граматики іноземної мови (латинської, давньогрецької, англійської). Не менш значущими є також навички викладання у вищій школі, науково-ділової комунікації (українською та іноземною мовами), вміння презентувати результати професійної науково-дослідної діяльності та поширювати філологічні знання, вміння оптимально організовувати професійну наукову дослідну діяльність.

Сферою діяльності випускників є наукова, освітня, перекладацька діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу педагогічних та методичних дисциплін, а також проходження асистентської практики; заклади та установи освіти, друковані та електронні засоби масової інформації, сфера ІТ, PR-технології; різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі і культурні центри та інші установи і організації з потребою у перекладацьких послугах.