Опис програми

Основні підходи, методи та технології, які передбачені програмою: студентоцентроване навчання, практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи), модульний формат навчання (поєднання установчих сесій і самостійної роботи студентів), використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій), проблемно-орієнтоване навчання, навчання на основі асистентської та переддипломної практик. Інтенсивний характер навчання полягає у тому, що всі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу (дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом).

Атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної (магістерської) роботи, завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр філології, прикладна лінгвістика, прикладна лінгвістика та англійська мова».

Виробнича (перекладацька) практика проводиться в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна та науково-дослідних установах м. Харкова під контролем викладачів філологічного факультету (керівників практики) згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання.

Після закінчення навчання випускник зможе оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення, впевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема, в ситуаціях професійного й наукового спілкування, презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами, застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі, збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації), здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.

Перспективи працевлаштування

Випускник після завершення програми може підвищувати свій науковий рівень в аспірантурі, докторантурі та закладах вищої освіти й наукових установах України та за кордоном. Сферою діяльності випускників філологічного факультету, що здобули другий (магістерський) рівень вищої освіти, є наукова, літературно-видавнича, освітня галузі, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін, а також проходженням перекладацької практики. Вони можуть працювати у закладах та установах освіти, друкованих та електронних засобах масової інформації, сфері ІТ, PR-технологій, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо, у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.

Зокрема випускник може обіймати такі посади: професіонал в галузі обчислень (комп’ютеризації), професіонал в галузі програмування, програміст прикладний, викладач, викладач університетів та ЗВО, професіонал в галузі філології, лінгвістики та перекладів, науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклади), філолог, лінгвіст, перекладач, усний перекладач тощо.