Опис програми

Мета освітньої програми — поглиблена, фундаментальна, спеціалізована та практична підготовка магістрів у галузі біології та основ здоров’я, формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі сучасної біологічної науки, педагогіки та методики середньої освіти, здатності до самостійної педагогічної діяльності в умовах закладів освіти із широким доступом до продовження навчання.

Програма має освітньо-професійне та прикладне спрямування. Професійні акценти — пiдготовка вчителя біології та основ здоров’я (викладача закладу освіти) з креативним і критичним мисленням, здатного самостійно навчатися впродовж усього життя, адаптованого до умов сучасних закладів базової середньої освіти, позашкільних закладів різних типів, форм власності, підпорядкування.

Засвоєння програми відбувається в активному дослідницькому середовищі. Використовуються технології дистанційної освіти. Програма містить фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни, що мають інтегративний характер і поєднують теоретичну і практичну підготовки.

Випускник програми «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» має поглиблені знання в галузі біології та здоров’язбережувальних технологій; сучасні уявлення про основні принципи та методи викладання біології, основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, здатен до перенесення системи наукових знань зі спеціальності у площину навчального предмету; здатен до формування у здобувачiв освiти ключових і предметних компетентностей, мотивації школярів до саморозвитку, самовизначення, самоактуалізації, самоконтролю, самонавчання; здатен критично аналізувати, діагностувати й коригувати власну педагогічну діяльнiсть, здатен оцінювати власний педагогічний досвід, розуміти і застосовувати освітні теорії та методології як основу для навчальної та педагогічної діяльності; здатен здійснювати професійні функції в процесі інклюзивного навчання; виконувати роботу з дотриманням правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту, проводити дослідження та здійснювати викладання з дотриманням норм академічної доброчесності.

Освітній процес реалізовується як проблемно-орієнтоване навчання за принципом «навчаючись–досліджуємо», реалізація якого передбачає максимальний розвиток умінь та навичок шляхом впровадження практик та науково-дослідної роботи студентів, ініціативне самонавчання. Лабораторні та практичні заняття проводяться в невеликих групах, передбачають використання методів експериментальних наукових досліджень, статистичного аналiзу власноруч отриманих даних, інформаційних та комунікаційних технологій.

Студенти можуть брати участь у міжнародних проектах, програмах: Erasmus Mundus, програма німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальна програма Fulbright, програми Інституту відкритого суспільства (Вашингтон) тощо.

Після завершення навчання випускнику присвоюється кваліфікація магістра середньої освіти за предметною спецiалiзацiєю «Біологія та здоров’я людини». Випускники можуть займатися викладацькою, навчально-виховною, науково-методичною та організаційною діяльністю у галузі середньої освіти та сумiжних сферах. Первинні посади: вчитель біології та основ здоров’я, природознавства, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, педагог-організатор здоров’язбережувальної роботи у закладах середньої освіти.