Опис програми

Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми практичного, інноваційного та дослідницького характеру у галузі біології, зокрема генетики, та суміжних наук на основі знань, умінь й навичок вивчення та оцінки стану біологічних систем, їх використання, моніторингу й оцінки стану навколишнього середовища, у тому числі із застосуванням методів генетики, здатного в подальшому впроваджувати досягнення. Фахівець із навичками викладача.

Навчання спрямоване на формування у здобувачів освіти сучасних уявлень про структурно-функціональну організацію генетичних систем, шляхи їх інтеграції та адаптації на молекулярному, клітинному, організмовому та популяційному рівнях живого. Програма направлена на здобуття знань, умінь, навичок та розуміння щодо ефективних та доцільних шляхів отримання, аналізу і систематизації науково-технічної інформації з напрямку роботи, зокрема біологічної та генетичної. Підготовка фахівців із зацікавленістю до наукових досліджень в галузі генетики та суміжних наук, до засвоєння спеціалізованих програм наступного рівня освіти.

Інтеграція фахової підготовки в галузі біології та генетики з інноваційною, пошуково-дослідницькою та проектною діяльністю. Викладається блок психолого-педагогічних дисциплін. Використовуються технології дистанційного навчання. Вимагає спеціальної науково-дослідної практики. Має експериментальний характер: кваліфікаційна робота магістра має містити експериментальну частину з аналізом отриманих даних.

Професійна діяльність в галузі біології, сільського господарства, медицини, біотехнології, охорони природи і раціонального природокористування. Науковий співробітник, викладач вищого навчального закладу. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно походження, розвитку, будови і процесів життєдіяльності живих організмів, здатність їх застосовувати для формування світоглядної позиції. Здатність до поглиблення теоретичних та методологічних знань у галузі біологічних наук і на межі предметних галузей та їх застосовування у професійній діяльності з урахуванням новітніх досягнень, у т. ч. для дослідницької роботи. Здатність приймати аргументовані рішення з важливих проблем біології і на межі предметних галузей. Навички аргументованого ведення дискусії та спілкування в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. Планування і проведення наукових досліджень в галузі біології і на межі предметних галузей, їх інформаційне, методичне, матеріальне забезпечення, інтерпретація даних і формулювання висновків, підготовка результатів наукових робіт до оприлюднення.

Розуміння необхідності збереження біорізноманіття, охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування. Здатність використовувати закони та принципи генетики у поєднанні із потрібними математичними інструментами для опису біологічних систем та процесів, що у них відбуваються, в тому числі за дії чинників різної природи. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати вирішення наукових проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, які можна дослідити окремо в їх більш та менш важливих аспектах. Здатність будувати відповідні моделі біологічних систем (особливо їх генетичних складових) та процесів, досліджувати їх для отримання нових висновків та поглиблення розуміння природи.

Комп’ютерні навички: здатність розробляти алгоритм дій, який може бути реалізований у комп’ютерну модель, здатність використовувати існуючі комп’ютерні програми та впроваджувати нові. Здатність спілкуватися із колегами у галузі генетики щодо наукових досягнень як на загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною та англійською мовами.

Дослідницькі навички. Здатність формулювати (роблячи презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в галузі генетики, вибирати належні напрями та відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

Викладацькі, наставницькі та лідерські навички: вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти, бути наставником молодших колег у вдосконаленні дослідницької та викладацької майстерності.

Лекційні заняття мають проблемний характер, використовують аналіз, синтез, порівняння, моделювання, аналогію, діалектику, абстрагування, конкретизацію, системний, історичний та логічний підходи. Лабораторні та практичні заняття проводяться в малих групах, передбачають використання методів експериментальних наукових досліджень, статистичного аналізу експериментальних даних, інформаційних та комунікаційних технологій.

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здійснюється через використання елементів дистанційного навчання: електронних лекцій, методичних вказівок та завдань.

Акцент на особистому саморозвитку, що сприятиме формуванню потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирирівневою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) або дворівневою національною шкалою (зараховано/не зараховано); 100-бальна система.

Здобувачі вищої освіти можуть реалізувати право на академічну мобільність у закладах вищої освіти та наукових установах України за угодами та на основі індивідуального запрошення. Здобувачам вищої освіти доступні програми: Erasmus Mundus, програма німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальна програма Fulbright, програми Інституту відкритого суспільства (Вашингтон) тощо.