Опис програми

Освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» фокусується на забезпеченні знань та навичок із формування обґрунтованих рішень у контексті налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їхньої реалізації з особливою концентрацією на мікрорівні — на рівні міжнародного бізнесу.

Програма зосереджена на практичних аспектах міжнародного бізнесу, дає можливість усвідомити перспективи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації та зрозуміти міжнародні стандарти ведення бізнесу. Крім того, студент вивчає міжнародне економічне право, зовнішньоекономічні зв’язки України, методику викладання у вищій школі, продовжує вивчення іноземних мов та формує індивідуальну освітню траєкторію, обираючи дисципліни, що дозволяють сконцентруватися на фінансових, податкових, маркетингових, інноваційних, цифрових аспектах міжнародного бізнесу.

Змістовна унікальність програми полягає в тому, що вона поєднує три аспекти підготовки: міжнародні економічні відносини міждержавного рівня, корпоративний рівень міжнародних відносин (міжнародний бізнес), знання двох іноземних мов. Програма є комплексною та міждисциплінарною і дозволяє отримати багатоаспектні компетентності. Програма готує економістів-міжнародників зі знанням двох іноземних мов. 

У процесі навчання застосовуються проблемно-орієнтований та студентоцентрований підходи, а також онлайн-технології, тренінги, рольові та імітаційні ігри, кейс-методи, диспути, навчання на основі науково-виробничих, перекладацьких, педагогічних практик, методи теоретичного та емпіричного дослідження, економіко-математичного аналізу, моделювання та прогнозування, використовуються методики аналізу даних, технологій пошуку й оброблення інформації, системного аналізу даних, експертного оцінювання результатів реалізації міжнародних економічних відносин тощо.

Під час навчання студенти мають можливість проходити стажування й брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus+, програма німецьких академічних обмінів DAAD та інші). Крім цього, на факультеті реалізовується європейський освітній проєкт у межах модуля Жана Моне «Європейська інтеграція України в Промисловості 4.0».

Можливі посади та види діяльності: експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із зовнішньоекономічних питань, консультант з маркетингу, оглядач з економічних питань, економіст, економіст з міжнародної торгівлі, керівник підприємства (установи, організації), менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) з маркетингу, дипломатичний агент, інспектор з експорту, агент торговельний, фахівець з корпоративного управління, викладач вищого навчального закладу, наукова діяльність, перекладацька діяльність в галузі міжнародних відносин.

Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, торгово-промислові палати, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, які реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації), фізична особа-підприємець, заклади вищої освіти, науково-дослідні та проєктні організації.

Магістр може продовжувати навчання на освітньо-науковому рівні доктора філософії та набувати додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, продовжувати навчання протягом життя згідно з чинним законодавством.

Освітньо-професійна програма