Опис програми

Здобувачі отримують глибинні професійні знання зі спеціальності «Науки про Землю», розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань.

У ході навчання аспіранти набувають умінь застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень; планують і проводять наукові дослідження в галузі «Науки про Землю»; генерують нові ідеї та формують нові знання; розв’язують комплексні проблеми у галузі.

Аспіранти виявляють глибоке розуміння наукових основ раціонального природокористування, охорони природи та еколого-економічних наслідків антропогенного впливу на навколишнє середовище. Вони можуть розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань і професійної практики.

Випускники здатні розробляти та управляти проектами і працювати в організаціях міжнародного рівня.