Опис програми

Програма передбачає набуття аспірантом таких компетентностей, як: глибинні знання зі спеціальності «Біологія», зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, історію розвитку та сучасний стан наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму; загальнонаукові (філософські) знання, спрямовані на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору; універсальні навички дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або написання пропозицій на фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо; мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення своїх наукових результатів іноземною мовою (англійською або іншою, відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формах, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.