Номер телефона

(057) 707 52 70Валентина Григорівна Пасинок

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України

декан факультету

+38 (057) 707-52-70

+38 (057) 707-53-75

fl@karazin.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті сформувались наукові школи, у рамках яких можна виділити основні напрямки лінгвістичних і лінгводидактичних досліджень, що відображають загальні тенденції у розвитку низки наук. Серед них представлені як відносно нові напрями (когнітивно-дискурсивний), так і такі, що мають давні традиції (лінгвостилістика, перекладознавство, педагогіка та методика навчання іноземних мов).
На факультеті іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна діє спеціалізована вчена рада Д 64.051.27 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» (Наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014). 
Факультет є організатором низки визнаних в Україні та за кордоном конференцій, зокрема: 
•    Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»;
•    Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика та романістика»;
•    Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»;
•    Міжнародна наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування»;
•    Наукова конференція германістів «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика»;
•    Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»;
•    Міжнародна наукова конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ»;
•    Міжвузівська школа-семінар «Нові підходи до вивчення іноземної мови»; 
•    Міжнародна студентська наукова конференція «Іноземна філологія. Пошук молодих» та інші.

До переліку власних видань факультету належать «Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія Філологія», міжнародний збірник наукових праць «Когніція. Комунікація. Дискурс» (збірники внесено до переліку фахових видань ДАК України), 5 збірників студентських наукових праць щорічно, збірники матеріалів конференцій.


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua