Опис програми

Програма має освітньо-професійне спрямування й передбачає засвоєння фундаментальних, професійних та практичних компонентів підготовки (у вигляді навчальних дисциплін, курсових робіт та практик) в галузі психології відповідно до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Навчання за програмою спрямоване на підготовку психологів-фахівців, які реалізують настанови толерантності та гуманності в контексті мультикультурності та здатні на професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові, загальнопрофесійні знання, вільно орієнтуватися в сучасних теоретичних підходах, застосовувати методи психодіагностики, консультування в різних установах.

Програма передбачає значну кількість практичної підготовки за фахом у вигляді лабораторних, практичних і семінарських занять, поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, проведення емпіричних досліджень у межах курсових робіт та кваліфікаційної роботи.

Перспективи працевлаштування

Сферою діяльності бакалаврів психології є науково-дослідні лабораторії, психологічні центри, зокрема, з діагностики та консультування, психологічні служби закладів загальної середньої освіти, установ тощо. Випускники можуть обіймати посади фахівця з найму робочої сили, організатора з персоналу, помічника керівника виробничого підрозділу, лаборанта (освіта). Після завершення програми бакалавр психології може продовжити навчання на наступному рівні вищої освіти — магістратурі.

Освітньо-професійна програма