Опис програми

Програма передбачає засвоєння фундаментальних, професійних та практичних компонентів підготовки (у вигляді навчальних дисциплін, курсових робіт та практик) в області психології відповідно до першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Навчання за програмою спрямоване на підготовку психологів-фахівців, які реалізують настанови толерантності та гуманності в контексті мультикультурності та здатні на професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові, загальнопрофесійні знання, вільно орієнтуватися в сучасних теоретичних підходах, застосовувати методи психодіагностики, консультування в різних установах.

Програма передбачає значну кількість практичної підготовки за фахом у вигляді лабораторних, практичних і семінарських занять, вивчення іноземної мови, поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, проведення емпіричних досліджень в межах курсових робіт.

Після завершення програми бакалавр психології може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Сферою діяльності бакалаврів психології є науково-дослідні лабораторії, психологічні центри, зокрема з діагностики та консультування, психологічні служби середніх навчальних закладів, установ. Можуть обіймати посади фахівця з наймання робочої сили, організатора з персоналу, помічника керівника виробничого підрозділу, лаборант (освіта).

Випускник програми вміє використовувати набуті теоретичні знання для розробки та впровадження методів психодіагностики, корекції, консультування, статистичної обробки емпіричних даних. Також випускники здатні регулювати власні емоційні стани, планувати та управляти часом, здійснювати профілактику професійного вигорання, проявляти терпимість та людяність до представників різних культур і верств населення з урахуванням їхніх поглядів на соціокультурні й політичні події, традиції.

У ході освітнього процесу реалізується орієнтація на студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, навчання через практику (лабораторну, навчально-ознайомчу). Оцінювання роботи студентів проходить у вигляді письмових заліків та екзаменів, курсових робіт, індивідуальних завдань у вигляді есе, презентацій, проектних робіт.

Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок у формі екзаменів «Загальна психологія» та «Комплексний екзамен з психології». По завершенню програми випускнику надається освітня кваліфікація «бакалавр психології».

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 110
x0.4
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова або Біологія
Мінімальний бал 100
x0.25
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен «Вступ до психології (співбесіда)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 110
x0.4
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Іноземна мова або Біологія
Мінімальний бал 100
x0.25
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен «Вступ до психології (співбесіда)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування