Опис програми

Метою програми є підготовка фахівця-бакалавра для здійснення науково-педагогічної та консультативно-методичної професійної діяльності у галузі філософії, консультанта з філософських, ціннісних засад європейської цивілізації та процесів інтеграції.

Програма спрямована на підготовку до організації та здійснення науково-дослідницької діяльності в галузі філософії зі спеціалізацією європейських філософських студій, організаційно-навчальної та викладацької діяльності з філософських дисциплін в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах та коледжах, консультативної діяльності з соціально-політичних питань, зокрема питань європейських цивілізаційних процесів, європейської інтеграції (у партіях та інших громадських організаціях).

Програма передбачає поглиблене вивчення історії філософії, іноземної мови за фахом, додаткової іноземної (польської) мови, теоретичних засад європейської цивілізації та процесів інтеграції, формування навичок міжкультурного спілкування.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати викладачем філософських дисциплін ВЗО 1–2 рівня акредитації, асистентом, викладачем філософських дисциплін середніх навчальних закладів, консультантом із суспільно-політичних питань у партіях та інших громадських організаціях.

Випускник програми отримує: вміння використовувати у професійній діяльності знання традиційних і актуальних проблем історії філософії, логіки, гносеології, соціальної філософії, етики, естетики, релігієзнавства, сучасної філософії, комунікативної філософії; знання основних філософських концепцій, базових категорій, понять філософії; уміння аналізувати актуальні проблеми сучасності; знання різних методів наукового і філософського дослідження та уміння їх використовувати в професійній діяльності; навички використання методів і прийомів логічного аналізу, вміння працювати з філософськими текстами; навички організації та проведення дискусій; навички використання прийомів і методів усного та письмового викладу базових філософських знань; здатність реферування і анотування наукової та філософської літератури (у тому числі іноземною мовою); знання методик організації та здійснення навчального процесу та вміння застосовувати їх у педагогічній діяльності; уміння планувати, організовувати та проводити культурно-виховну роботу; уміння використовувати базові філософські знання в процесі консультування із суспільно-політичних та ідеологічних проблем органів влади та управління, громадських організацій; знання філософських, політичних, етичних, ціннісних, соціокультурних, правових засад ідеї Європи та розуміння специфіки, векторів європейської інтеграції; знання та розуміння зв’язків між проблемами сьогодення та минулого в контексті європейської історії; навички ведення фахового діалогу зі світоглядних, етичних проблем, філософських засад європейської інтеграції; уміння використовувати набуті знання в практиці гнучкої інтеграції в європейське суспільство, зокрема в європейський освітній простір.

У ході освітнього процесу реалізується орієнтація на студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання на основі першоджерел, рефлексивне навчання. Атестація випускників проводиться у формі атестаційного екзамену з дисципліни «Філософія», дипломної роботи та завершується присудженням ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр філософії».

Передбачається можливість включеного навчання протягом семестру в інших вищих навчальних закладах України, можливість укладення угод з закордонним вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність (зокрема, з вищими навчальними закладми Польщі щодо подвійоного дипломування).

Освітньо-професійна програма