Опис програми

Метою програми є підготовка фахівця-бакалавра для здійснення науково-педагогічної, консультативно-методичної та практичної професійної діяльності у галузі політичних технологій.

Програма є освітньо-професійною та має як академічну, так і практичну орієнтацію. Вона охоплює значний обсяг прикладних дисциплін, передбачає виробничу практику в потенційних місцях працевлаштування. Кафедру політології, що забезпечує навчання за освітньою програмою, очолює доктор політичних наук, професор Олександр Анатолійович Фісун. Зі студентами працює 21 фахівець кафедри, з них 7 докторів політичних наук та 14 кандидатів наук. Серед стейкхолдерів програми — професійна організація, що об’єднує фахівців політологів Харківської області, ХОГО «Асоціація політологів Слобожанщини», Міжнародний фонд «Відродження», провідні громадські організації політичного спрямування, що працюють у регіоні (наприклад, ГО «Смарт Медіа», ГО «Фонд місцевої демократії»), аналітичні центри, такі як «Обсерваторія демократії».

Кафедрою видається «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія "Питання політології"», який є фаховим у галузі політичних наук. Студенти під керівництвом викладачів кафедри готують власні статті, беруть участь у наукових конференціях, проєктах, олімпіадах та конкурсах наукових робіт, де неодноразово посідали призові місця. Таким чином студенти відточують свої професійні навички та напрацьовують комунікації, необхідні у сучасному динамічному світі.

Міжнародна співпраця та академічна мобільність — ключові принципи організації роботи за освітньою програмою, до яких активно залучаються студенти. Зважаючи на прикордонне становище регіону, концентрацію в Харкові представництв міжнародних організацій, консультативних та моніторингових місій (ООН, EUAM, ОБСЄ, GIZ, представництво Фонду Конрада Аденауера, МФ «Відродження»), участь харківських установ та організацій в програмах ЄС Erasmus+, Horizon 2020, COSME, саме набуття компетенцій у сфері політичних технологій та аналізу політики є особливо актуальним для бакалаврів спеціальності «Політологія».

У процесі підготовки студенти набувають фахові компетентності щодо розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності й особливої сфери пізнання, включаючи основні віхи розвитку уявлень про політику та її сучасні інтерпретації; знання нормативної та емпіричної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології; володіння базовим категоріально-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки; розуміння ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури й ідеології, світової політики та політики окремих країн і регіонів; застосування ключових політологічних понять, теорій і методів щодо аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту; розуміння базових особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та взаємодії; застосування сучасних політологічних теорій, концепцій і методів для професійної інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні; конструювання дизайну, розробки програми та виконання політологічних досліджень з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу. Студенти навчаються викладати соціально-політичні дисципліни на відповідному рівні освітньої кваліфікації; спроможності на професійному рівні виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Навчання є студентоцентрованим, спирається на аудиторне навантаження та організований процес самостійної роботи студента, що передбачає плідну співпрацю студентсько-викладацької спільноти. Передбачено роботу студентів над індивідуальними проєктами. Крім того, застосовуються такі методи навчання як симуляційні ігри, дебати, дискусії та презентації, робота в малих групах, які також націлені на формування soft skills бакалаврів. Освітня програма містить цілу низку курсів, що спрямовані на забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, умінь спілкування іноземною мовою в умовах професійної комунікації, презентації своїх ідей і результатів досліджень широкій аудиторії, ЗМІ та експертам з інших галузей знань, на професійному рівні розв'язання задач у галузі політичних технологій та аналізу політики.

Перспективи працевлаштування

Випускнику освітньої програми «Політичні технології та аналіз політики» присвоюється ступінь бакалавра політології та видається державний документ про вищу освіту. Отже, фахівець-бакалавр може займатися професійною діяльністю у галузі прикладної політології, а саме політичними технологіями, політичним аналізом, прогнозуванням і консалтингом у поточному політичному процесі. Випускник може виконувати роботу за фахом у державних органах виконавчої та законодавчої влади, політичних партіях і громадських організаціях, органах місцевого та регіонального самоврядування, науково-дослідних й експертно-аналітичних, консалтингових центрах, інститутах національної безпеки, а також вести викладацьку та іншу професійну діяльність згідно з чинним законодавством України. Політолог — це не одна, а цілий ряд самостійних професій: політичний аналітик, політичний експерт, політичний консультант, дослідник у сфері політичних наук, викладач суспільно-політичних дисциплін, політичний журналіст, політтехнолог та іміджмейкер. Він є фахівцем з менеджменту соціально-політичних, громадських і партійних проєктів PR (зв’язки з громадськістю) та GR (з державною владою).

Політолог — це дипломований фахівець у сфері політичного життя на місцевому, національному та міжнародному рівні.

Випускник бакалаврату може продовжити навчання, вступивши до магістратури. Кафедра політології забезпечує безперервну освіту, пропонуючи вступати до магістратури на освітньо-професійну програму «Глобальні студії та світова політика», яка характеризується яскраво вираженим міжнародним контекстом, поєднанням теоретичного та практичного аспектів навчання, сприяє участі студентів і випускників у міжнародних проєктах.