Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечити підготовку фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками з менеджменту в економіці та фінансово-кредитній сфері, а також вміють їх застосовувати з метою розв’язання практичних проблем та складних спеціалізованих завдань, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час управління організаціями та їхніми підрозділами.
Програма ґрунтується на фундаментальній управлінській та загальноекономічній освіті, пропонує комплексний підхід до ефективного управління глобальним бізнесом у нових умовах господарювання шляхом теоретичного навчання та практичної підготовки, орієнтована на використання сучасних інформаційних технологій. Програма містить набір професійно-орієнтованих дисциплін з управління позитивним розвитком суб’єктів господарської діяльності України в умовах глобалізації економіки, формування систем менеджменту господарських організацій (підприємств) різних форм власності та організаційно-правових форм. Після завершення програми випускник може продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Програма формує фахові навички щодо ухвалення управлінських рішень з урахуванням кон’юнктури ринків, реалізації стратегій інноваційного розвитку господарських організацій (підприємств), ведення бізнесу в умовах глобалізації економіки.
Освітній процес спрямований на гуманітарну та випереджальну професійну, інформаційно-аналітичну й мовну підготовки. Мовами викладання освітньої програми є українська та англійська. Особливістю програми є спрямування на творчий розвиток та прикладну підготовку менеджера.
У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, застосування навчально-практичних методів організації й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів тренінгів, бізнес-кейсів, практичних консультацій, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.
Фахові компетентності освітньої програми містять формування системи теоретичних знань і практичних навичок управління сучасним бізнесом, здатність визначати перспективи розвитку організації, управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту, обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту, планувати діяльність організації та управляти часом, працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію під час розв’язання професійних завдань, оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їхню якість та мотивувати персонал організації, створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління, розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
Після завершення навчання випускник може бути працевлаштований на таких посадах: менеджер (управитель) організацій, менеджер з адміністративної роботи, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, менеджер з персоналу, менеджер з постачання, менеджер із зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, помічник керівника виробничого підрозділу, помічник керівника іншого основного підрозділу, помічник керівника малого підприємства без апарату управління, помічник керівника підприємства (установи, організації), фахівець (сфера адміністрування), відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи), фахівець із фінансово-економічної безпеки, фахівець з управління проєктами, фахівець з економічних питань, аналітик із фінансово-економічних питань. Випускники можуть працювати на національному та міжнародному рівнях.
Також здобувачі вищої освіти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну, зокрема Erasmus+.
Освітня програма передбачає, зокрема, й навчання іноземних громадян.

Освітньо-професійна програма