Опис програми

Програма передбачає засвоєння фундаментальних, професійних та практичних компонентів підготовки (у вигляді навчальних дисциплін, педагогічної, виробничої та переддипломної практик, виконання та захисту дипломної роботи) в області психології, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців з психології відповідно другому (магістерському) рівню вищої освіти.

Навчання за програмою спрямоване на підготовку психологів-фахівців, які реалізують настанови толерантності та гуманності в контексті мультикультурності, на засвоєння наукових та культурних досягнень світової цивілізації у відношенні до різних культур, релігії, прав народів, ідей збереження миру, загальнолюдських цінностей. Випускники здатні на професійному рівні застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові, загально професійні знання, вільно орієнтуватися в сучасних теоретичних підходах, застосовувати сучасні методи психодіагностики, консультування, психокорекції, психотерапії, багатомірного статистичного аналізу. Фахівці здатні враховувати в своїй діяльності нормативно-правову базу при створенні установ з надання психологічних послуг різним верствам населення.

Програма передбачає значну кількість практичної підготовки за фахом у вигляді педагогічної, виробничої та переддипломної практик. Студенти засвоюють низку спеціальних дисциплін, які разом з ґрунтовним знаннями психології дозволяють успішно займатися підготовкою та виконанням дипломної роботи, що орієнтована на вирішення фундаментальних та прикладних проблем сучасної психології.

Після завершення програми магістр психології може продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти — доктор філософії. Сферою діяльності магістрів психології є науково-дослідні лабораторії, психологічні центри, зокрема з діагностики та консультування, психологічні служби середніх та вищих навчальних закладів, установ, заклади вищої освіти. Можуть обіймати посади психолога, наукового співробітника, психолога-консультанта, викладача середніх навчальних закладів, викладача закладів вищої освіти.

Випускник програми вміє використовувати набуті теоретичні знання для розробки та впровадження методів психодіагностики, консультування, психокорекції, психотерапії, багатомірних методів статистичної обробки емпіричних даних. Також випускники здатні регулювати власні емоційні стани, планувати та управляти часом, здійснювати профілактику професійного вигорання, ставити перспективні цілі для саморозвитку. Здатні розпізнавати в різних політичних, культурних, економічних явищах і подіях складові компоненти, які несуть в собі позитивні та негативні наслідки, шляхом їх аналізу в рамках загальновизначених філософських концепцій розвитку суспільства.

У ході освітнього процесу реалізується орієнтація на студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, навчання через практику (лабораторну, педагогічну, виробничу, переддипломну). Оцінювання роботи студентів проходить у вигляді письмових заліків та екзаменів, індивідуальних завдань у формі есе, презентацій, проектних робіт, підготовки, виконання дипломної роботи. Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок у формі захисту дипломної роботи. По завершенню програми випускнику присвоюється освітня кваліфікація «магістр психології», освітньо-професійна кваліфікація — викладач заклад вищої освіти.

Студенти в ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з загальної психології (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови