Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на надання студентам зі спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» широкої міждисциплінарної підготовки, що відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців з матеріалознавства та фізичних технологій та поглиблює фундаментальні знання з фізики, техніки, технологій, наноматеріалів, програмування та комп’ютерних систем, із засадами застосування сучасних матеріалознавчих та технологічних умінь та навичок у професійній науковій або науково-виробничій діяльності.

Майбутні фахівці з прикладної фізики опановують сучасні фізичні методи створення та дослідження нових матеріалів, технології формування наноматеріалів, набувають знання та навички застосування фізичних, зокрема, вакуумно-плазмових технологій для формування нових матеріалів із заданими наперед властивостями.

Навчальний план за програмою містить низку обов’язкових дисциплін із фізики наноматеріалів («Формування та дослідження наноматеріалів», «Функціональні нанокомпозитні покриття»), програмування («Мови прикладного програмування», «Технології розподілених систем та паралельні обчислення»).

Для орієнтованої фахової підготовки дисципліни за вибором поділені на два цикли: цикл «Фізичні технології» та цикл «Фізичне матеріалознавство». Кожен студент сам обирає для обов’язкового вивчення дисципліни з одного циклу.

Подовжені виробнича та переддипломна практики студентів формують у студентів науковий світогляд, уміння та навички практичної наукової та науково-виробничої діяльності з опанування новітніх технологій прикладної фізики та їхнього застосування при створенні, дослідженні та використанні сучасних та перспективних матеріалів та виробів з них. Базами практик є провідні науково-дослідні установи, зокрема Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Інститут електрофізики та радіаційних технологій НАН України, Науковий фізико-технологічний центр НАН та МОН України та інші науково-виробничі підрозділи підприємств різних форм власності, заклади вищої освіти, інші організації, діяльність яких пов’язана з науковими дослідженнями при розробці нових матеріалів та фізичних технологій, а також інноваційною діяльністю при їхньому впровадженні у виробництво.

Виконання освітньо-наукової програми формує у випускників науковий світогляд, здатність знаходити, формулювати та розв’язувати наукові, науково-виробничі та науково-технологічні задачі та проблеми в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, зокрема фізичного матеріалознавства та фізичних технологій, здійснювати в цих сферах наукову та науково-технологічну діяльність, що передбачає глибоке осмислення наявних знань, створення нових знань, оволодіння методологією наукової та науково-технологічної діяльності, практичне впровадження здобутих результатів.