Опис програми

Освітня програма надає поглиблену фундаментальну, спеціалізовану та практичну підготовку фахівців, здатних на сучасному рівні розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання у галузі біології та суміжних наук як у професійній діяльності, так і у подальшому навчанні.

Програма передбачає вивчення загальних закономірностей будови і функціонування біологічних систем різного рівня організації, їх взаємодій з навколишнім середовищем, реакцій за різних умов існування, а також на різних стадіях онтогенезу і філогенезу; біорізноманіття та еволюції живих систем; значення живих істот у біосферних процесах, біотехнологіях, виробництві, охороні здоров’я, охороні навколишнього середовища та раціональному природокористуванні. Здобувачі освіти засвоюють інноваційні підходи до вирішення теоретичних та експериментальних питань у галузі біології та інших суміжних наук, з метою вивчення та оцінки стану біологічних систем, їх використання, моніторингу й оцінки стану навколишнього середовища з подальшим впровадженням досягнень у виробництво та соціальну сферу.

Програма виконується в активному дослідному середовищі, передбачає науково-дослідну практику, виконання дослідження у межах дипломної роботи магістра із застосуванням сучасних методологічних підходів у галузі біології. Програма містить фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни, що мають інтегративний характер і поєднують теоретичну і практичну підготовку, а також дисципліни психолого-педагогічної підготовки та асистентську практику.

Випускники здійснюють професійну діяльність в галузі біології, сільського господарства, медицини, біотехнології, охорони природи та раціонального природокористування, працюють на посадах наукових співробітників, викладачів закладів вищої освіти. Кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі. Можливо набуття додаткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

У процесі підготовки студенти набувають фахових компетентностей, необхідних для подальшої успішної роботи, що, зокрема, стосуються знання основних сучасних положень фундаментальних наук стосовно походження, розвитку, будови і процесів життєдіяльності живих організмів, інтегральних уявлень про організацію біологічних систем на різних рівнях, здатності застосовувати їх для формування світоглядної позиції та інтерпретації власних досліджень; володіння фундаментальними біологічними концепціями, вміння використовувати їх для інтерпретації власних досліджень; знання сучасної наукової проблематики в галузі спеціалізації та вміння аналізувати шляхи розвитку сучасної біології, здатності використовувати теоретичні та методологічні знання у галузі біологічних наук і на межі предметних галузей, з урахуванням новітніх досягнень, для дослідної роботи та вирішення прикладних завдань; вміння генерувати та експериментально перевіряти власні гіпотези щодо зв’язку біологічної структури з функцією, механізмів біологічних процесів і явищ, причинно-наслідкових зв’язків у природі; вміння планувати та здійснювати дослідження, аналізувати та інтерпретувати їх результати, формулювати висновки та готувати наукові роботи до оприлюднення; вміння використовувати бази даних біологічної інформації та комп’ютерні програми для її аналізу; навичок аргументованого ведення дискусії та спілкування в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей; вміння розуміти інформацію з суміжних галузей знання та роз’яснювати вузькопрофесійні питання фахівцям інших галузей; вміння популяризувати біологічні знання, надавати практичні консультації в галузі біологічних наук, відстоювати науковий світогляд; вміння застосовувати основи педагогіки та психології у навчально-виховному процесі у закладах вищої освіти; розуміння власних кар’єрних перспектив, вміння планувати кар’єру та управляти нею; вміння вирішувати винахідницькі завдання в галузі біології або з використанням біологічних ефектів; здатності розробляти проекти і керувати ними, проводити патентний пошук та оформляти патентну документацію; вміння оцінювати вплив господарської діяльності на навколишнє середовище, здоров’я людини та біорізноманіття, обґрунтовувати й застосовувати заходи із раціонального природокористування та збереження біорізноманіття; здатності на основі розуміння сучасних наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів приймати рішення щодо важливих проблем біології та на межі предметних галузей; вміння формулювати завдання моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у живих організмах та їхніх компонентах із використанням інформаційних технологій; здатності виконувати роботу з дотриманням правил біологічної етики, біобезпеки, біозахисту; здатності проводити дослідження та здійснювати викладання з дотриманням норм академічної доброчесності; розуміння основних засад і міжнародних практик з ділового адміністрування науково-дослідної діяльності.

У викладанні використовуються підходи студентсько-центрованого, проблемно-орієнтованого навчання, ініціативного самонавчання. Лекційні заняття мають проблемний характер. Лабораторні та практичні заняття проводяться в малих групах, передбачають використання методів експериментальних наукових досліджень, статистичної обробки експериментальних даних, інформаційних та комунікаційних технологій. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здійснюється через використання елементів дистанційного навчання. Акцент робиться на особистому саморозвитку, що сприятиме формуванню потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.

Здобувачі вищої освіти можуть реалізувати право на академічну мобільність, зокрема брати участь у міжнародних програмах Erasmus Mundus, німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальній програмі Fulbright, програмах Інституту відкритого суспільства (Вашингтон) тощо.