Опис програми

Метою освітньої програми «Право» є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції, які володіють системою знань у галузі права, знайомі із сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні положення, зокрема, доктринального та концептуального характеру, постулати та інноваційні методи, здатні до постійного навчання й самовдосконалення, можуть викладати повний цикл правових дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки та методики навчального процесу, беруть участь у наукових дослідженнях, здатні займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю, самостійно створювати якісний і конкурентоспроможний юридичний інтелектуальний продукт, розробляти й реалізовувати самостійно або на чолі групи проєкти юридичного характеру.

Освітня програма побудована з урахуванням потреб сучасного ринку праці щодо забезпечення потреб юридичної освіти, науки та практики як базових елементів правової системи. Підготовка магістрів спрямована на формування здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі юридичної професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у галузі юриспруденції та юридичної практики. Вибіркові компоненти циклу професійної підготовки розподілені на два профілі — цивільно-правовий та державно-правовий — з метою підготовки фахівців, здатних до критичного аналізу, оцінювання й синтезу нових складних правових ідей, розроблення та реалізації юридичних проєктів, що дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання про правові явища та процеси і професійну юридичну практику і розв’язання значущих проблем у сфері відповідно приватного та публічного права. Програмою передбачено проходження здобувачами педагогічної практики, програма якої спрямована на формування у студентів необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, заохочення відчуття автономності у того, хто навчається, забезпечується відповідний супровід та підтримка з боку викладача. Передбачено навчання із застосуванням методик максимальної активізації студентів під час занять шляхом організації ділових ігор, виконання творчих завдань, підготовки презентацій, рефератів, доповідей і повідомлень. Під час навчання акцентовано увагу на проблемних та актуальних питаннях провідних галузей правової науки та практичної діяльності, самонавчанні студентів та групових завданнях з метою отримання навичок роботи у команді та самостійного пошуку розв’язання проблем. Навички наукових досліджень закріплюються під час виконання дипломної магістерської роботи.

Атестація студентів здійснюється на підставі оцінювання рівня знань, умінь та навичок випускників у формі атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної роботи. Програма передбачає можливість отримання двох дипломів — Каразінського університету та Університету прикладних наук міста Вісмара.

Випускник програми вміє застосовувати на практиці основні методи й технології пошуку юридичної інформації, розуміє причини виникнення, закони розвитку та способи розв’язання юридичних проблем, володіє юридичним понятійно-категоріальним апаратом, способами та видами тлумачення норм права, знає поняття та систему органів публічної влади, порядок їхньої організації та функціонування, основи нормативного забезпечення їхньої діяльності, професійно тлумачить та застосовує норми права тощо.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, а також працювати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та господарювання як юрисконсульт, начальник юридичного відділу тощо, обіймати посади наукових та педагогічних працівників у дослідницьких установах та ЗВО, органах юстиції, державної виконавчої служби, внутрішніх справ, Національній поліції України, кримінально-виконавчої чи митної служби, працювати на суддівських або прокурорських посадах (після проходження додаткової підготовки), надавати консалтингові і представницькі послуги, зокрема, як адвокат тощо.

Основні посади, які можуть обіймати випускники магістратури: професіонал в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності, керівний працівник апарату центральних органів державної влади, апарату органів судової влади, апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, митних органів, керівник фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів тощо (головний фахівець, головний юрисконсульт, начальник юридичного відділу), спеціаліст-юрисконсульт, науковий співробітник (правознавство), юрист, юрист-міжнародник, адвокат та прокурор, суддя, професіонал у сфері виконання кримінальних покарань (пенітенціарна система, пробація тощо), державний виконавець, приватний детектив, судовий експерт та інші.