Опис програми

Освітня програма забезпечує якісну підготовку здобувачів вищої освіти ступеня магістра бізнес-адміністрування, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності та проведення досліджень. Набуті знання дозволяють випускникам ефективно використовувати та здійснювати інновації в умовах, що характеризуються невизначеністю.

Освітня програма орієнтована на формування управлінського потенціалу та здатності до наукових досліджень у сфері адміністрування бізнесу за невизначеності умов. Програма націлена на ідентифікацію та розв’язання складних спеціалізованих завдань, а також на рішення практичних проблем у сфері започаткування і розвитку бізнесу на засадах оволодіння системою відповідних компетентностей.

Освітня програма дає можливість навчання впродовж семестру в партнерських університетах та обрання більш вузької спеціалізації, пов’язаної з менеджментом, маркетингом чи фінансами, а також міжнародну мобільність та спеціальну практику з управління попитом.

Магістр може продовжувати навчання на освітньому і науковому ступені доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту. Студенти-магістри можуть брати участь у виконанні науково-дослідних робіт за спільними міжнародними грантами, що проводять науковці кафедри, та в наукових дослідженнях, затверджених міністерством.

У процесі підготовки студенти набувають повного переліку професійних компетентностей, необхідних для подальшої успішної роботи, що зокрема, стосується здатності розв’язувати складні задачі і проблеми під час професійної діяльності у галузі менеджменту і бізнес- адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; здатність спілкуватися з представниками різних професійних груп та у міжнародному контексті; навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень; здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в команді; здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-відповідально і свідомо; вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї.

Майбутні магістри бізнес-адміністрування опановують основні підходи, методи та технології, які використовуються в даній програмі: студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практичну підготовку. Майбутні спеціалісти збувають міждисциплінарний підхід до аналізу складних економічних процесів.

Завдяки здобутим професійним компетентностям і ґрунтовній міждисциплінарній підготовці випускники успішно здійснюють наукові дослідження на основі двосторонніх договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та університетами України. Міжнародна мобільність здійснюється у межах програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та університетами-партнерами.