Опис програми

Підготовка докторів філософії з прикладної математики спрямована на отримання таких загальних та професійних компетенцій: глибинні знання з напряму спеціалізації, широка ерудиція в галузі прикладної математики; здатність проводити наукові дослідження самостійно та/або в складі групи; знання сучасного стану наукових досліджень зі спеціалізації, уміння аналізувати та порівнювати результати власних досліджень з результатами інших вчених; знання та розуміння методів побудови та аналізу математичних моделей, виконання наближених обчислень, здатність оцінити адекватність та межі використання математичних моделей та результатів наближених обчислень, у тому числі уміння проводити порівняння з відомими експериментальними даними; універсальні навички дослідника, зокрема, усної та письмової презентації результатів наукового дослідження українською та іноземною мовами; здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи комп’ютерного моделювання, аналізу даних та символьних обчислень для проведення досліджень та аналізу результатів; інтегральна компетентність, що забезпечує проведення наукового дослідження та підготовку дисертаційної роботи.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Презентація дослідницьких досягнень