Опис програми

Програма забезпечує науково-професійну підготовку філологів, спрямовану на формування креативних умінь і навичок здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи, наукового консультування у сфері освіти, культури, державного управління та громадського сектору.

Випускники програми будуть готові до роботи в міжнародних дослідницьких проєктах та інституціях, до викладання філологічних дисциплін на високому сучасному рівні в університетах України й світу.

Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно вирішувати теоретичні та практичні проблеми сучасної філології, проводити наукові дослідження, які вимагають фундаментальних і міждисциплінарних знань, креативності, навичок наукової міжнародної співпраці.

Програма орієнтована на розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень, розвиток навичок написання та оформлення результатів наукових робіт у вигляді тез, статей, проєктів, монографій, дисертацій. Програма передбачає поглиблення рівня володіння усною та письмовою науковою мовою для апробації результатів наукових досліджень на міжнародних наукових та науково- практичних конференціях, семінарах, круглих столах, а також підвищення рівня професійної підготовки в галузі філології задля здійснення наукового консультування в сфері культури, державного управління та діяльності недержавних організацій (інституцій).

Сферою діяльності випускників, які отримали диплом доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія, є наукова, освітня, перекладацька, літературно-видавнича діяльність, що забезпечено наявністю в освітній програмі циклу філологічних, філософських та методичних дисциплін, а також проходженням науково-педагогічної практики. Місцем працевлаштування можуть бути наукові установи, заклади та установи освіти, друковані та електронні засоби масової інформації, різноманітні фонди, спілки, фундації гуманітарного спрямування, музеї, мистецькі і культурні центри та інші установи і організації, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів; викладання мов та літератур.

Атестація здобувачів здійснюється шляхом складання заліків, іспитів й прилюдного захисту дисертаційної роботи доктора філософії. Підсумкова атестація аспірантів, що повністю виконали ОНП підготовки докторів філософії в аспірантурі, завершується присвоєнням академічної кваліфікації «доктор філософії з філології» та врученням диплома встановленого зразка про рівень освіти та кваліфікацію.

Під час навчання здобувачі мають можливість реалізувати право на академічну мобільність за міжнародними програмами (Еразмус + та ін.).

Освітньо-наукова програма

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника