Опис програми

Філолог — фахівець у галузі філології, який вивчає культуру народу, виражену в літературній творчості та письмових текстах. Філолог у межах своєї професії досконало знає природу мови, її походження, історичний розвиток, функції, внутрішню структуру й класифікацію. Філолог займається науково-дослідною діяльністю, працює над створенням наукових праць, рецензій, займається відновленням і вивченням текстів, проводить дослідження з вивчення зв’язків між давніми мовами і сучасними групами мов, походження та еволюції слів, граматичних і мовних форм, проводить роботи з уніфікації термінів, вдосконалення понять і визначень у відповідних галузях науки, техніки, народного господарства.

До основних завдань освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з філологічних наук належить: поглиблення теоретичної загально університетської та фахової підготовки. підвищення рівня професійної та викладацької майстерності випускника аспірантури. здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі філології. розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень. розвиток навичок написання та оформлення результатів наукових робіт у вигляді тез, статей, проектів, монографій, дисертацій, авторефератів тощо. поглиблення рівня володіння усною та письмовою науковою новою для апробації результатів наукових досліджень на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.