Опис програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі права, які володіють ґрунтовною системою знань із національного та іноземного права, іноземною мовою, знайомі із сучасними науковими досягненнями цієї галузі, здатні до гіпотетичного та евристичного мислення, можуть критично оцінювати та застосовувати в науці теоретичні постулати та інноваційні методи, вміють коректно сформулювати наукову проблему та дослідницькі завдання, самостійно визначати актуальність та новизну наукової роботи, проводити дисертаційні та монографічні дослідження, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні самостійно викладати цикл правових дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки та загальновизнані європейські методики навчального процесу, беруть участь у міжнародних наукових дослідженнях, можуть відстоювати свої наукові позиції на різних міжнародних та вітчизняних наукових, науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах та ефективно застосовувати норми національного права в науково-дослідній діяльності.

Перспективи працевлаштування

Випускники програми можуть здійснювати наукову й науково-технічну діяльність. Основними посадами наукових працівників наукових установ (їхніх філій, інших відокремлених підрозділів), наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм власності є керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник), заступник керівника (перший віцепрезидент, віцепрезидент, заступник генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника) з наукової роботи, радник при дирекції наукової установи, член Президії Національної академії наук України або національної галузевої академії наук, радник Президії Національної академії наук України або національної галузевої академії наук, академік — секретар відділення (його заступник), головний учений секретар, учений секретар (його заступник), керівник (завідувач, відповідальний секретар, головний редактор) та заступники керівника (завідувача, секретаря відповідального головного редактора) наукового підрозділу, наукового видавництва, редакції наукового видання, головний конструктор, головний інженер, головний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу та його заступник, провідний конструктор, провідний інженер, провідний технолог з основного напряму діяльності наукової установи, організації, закладу, провідний редактор наукового видавництва, періодичного наукового видання, головний науковий співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант, молодший науковий співробітник, докторант.

До наукових працівників належать також особи, які мають науковий ступінь і працюють за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями наук, за якою присуджено науковий ступінь. Основні посади науково-педагогічних працівників університетів, академій, інститутів визначаються відповідно до Закону України «Про вищу освіту».