Опис програми

Метою програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з математики, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої професійної освіти, що дозволить випускникові успішно виконувати функції та типові задачі математика у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Програма є освітньо-професійною, академічною. Забезпечує оволодіння комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для фахівців для виконання професійних завдань та обов’язків в галузі математики, зокрема, фундаментальною математичною підготовкою, основами навичок виконання прикладних досліджень, базовими знаннями методики викладання і педагогічної діяльності.

Програма передбачає виконання курсової науково-дослідницької роботи.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати в областях комп’ютерного програмування, консультування з питань інформатизації, досліджень і експериментальних розробок у сфері інших природничих і технічних наук, вищої освіти та займати посади: стажист-дослідник, фахівець з інформаційних технологій, асистент математика, викладач-стажист.

До широкого спектру фахових компетентностей, оволодіння якими передбачає програма, входять, зокрема, уявлення про загальні принципи побудови математичних теорій, основи математичної логіки; уявлення про аксіоматичну побудову математичних теорій, здатність формулювати та доводити математичні твердження, отримувати висновки, встановлювати правильність розв’язання задач та міркувань; знання та розуміння фундаментальних методів математичного, комплексного та функціонального аналізу, алгебри, математичної логіки, геометрії, топології тощо та здатність використовувати їх у теоретичних дослідженнях та при розв’язанні конкретних прикладних задач; уявлення про прикладні задачі, які можуть бути досліджені за допомогою сучасних математичних методів; знання та розуміння методів побудови та якісного і кількісного аналізу математичних моделей природних, техногенних, економічних та соціальних об’єктів та процесів; знання та розуміння основ програмування, мов різних рівнів та їхніх переваг для розв’язання конкретних задач, методів розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням сучасних технологій тощо.

Основними підходами до навчання є компетентнісний, студентоцентрований та проблемно-орієнтований. Провідні методи навчання — проблемний, частково-пошуковий та дослідницький. Викладання та навчання проводиться у формі лекцій, серед них інтерактивних та мультимедійних лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, курсового дослідження. Застосовуються проектна, навчально-ігрова, графічного навчального моделювання та інтерактивно-комунікативна технології навчання. Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності здійснюється у формі іспиту з математики.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проєктах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD тощо).

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 140
x0.5
Фізика (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.4
Українська мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Історія України (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Іноземна мова (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Біологія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Хімія (на вибір)
Мінімальний бал 100
x0.2
Свідоцтво про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1